Brinova Fastigheter: Stark rapport
2018-07-16

Delårsrapport januari-juni 2018

· Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 120,0 Mkr (94,7).
· Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 74,5 Mkr (56,6).
· Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 46,2 Mkr (37,4).
· Periodens resultat uppgick till 44,8 Mkr (50,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,62 kronor (0,70).

· Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 16,4 Mkr (26,3).
· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -8,4 Mkr (1,2).
· Fastighetsportföljens värde ökade med 9 procent till 3 431,0 Mkr (3 136,6).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Förvärv av och tillträde till en fastighet i Lund med en uthyrbar yta om 549 kvm för vårdverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 23,5 Mkr.
· Tillträde till två fastigheter i Kävlinge med en uthyrbar yta om 1 049 kvm bestående av bostäder till ett fastighetsvärde om 22 Mkr.
· Förvärv av en fastighet i Lomma med en uthyrbar yta om 1 689 kvm bestående av bostäder och gruppboende till ett underliggande fastighetsvärde om 34 Mkr.
· Kallelse till extrastämma för bemyndigande om att genomföra ett närståendeförvärv samt fyllnadsval av styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Brinovas avtal med Remium Nordic avseende likviditetsgaranti övertogs av ABG Sundal Colliers.
· Brinova har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Advicer.
· Brinovas extrastämma fattade beslut om nyval av styrelseledamoten Johan Tollgerdt och godkände förvärv av två fastigheter i bolagsform i ett så kallat närståendeförvärv.

- Vi växer på ett kontrollerat och lönsamt sätt., säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

- Våra strategier ligger fast, vårt fokus på tillväxt inom bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige fortsätter."
 
« Tillbaka