ECOMB: Svag rapport
2018-05-30

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2018;

Perioden januari-mars 2018

· Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 181 TSEK (1 695 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -1 107 TSEK (-649 TSEK)
· Resultat per aktie -0,09 SEK (-0,06 SEK)
· Antal aktier: 11 447 886 st (11 447 886 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 335 TSEK ( 3 868 TSEK)"
 
« Tillbaka