Nilörngruppen: Godkänd rapport
2018-05-16

"Perioden januari - mars
· Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 215 (201) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
· Konsoliderad orderingång ökade med 1 procent och uppgick till 202 (201) MSEK
· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 171 (159) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 8 procent
· Konsoliderad omsättning i SEK minskade med 2 procent till 156 (159) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (17,5) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 9,3 (13,2) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (1,16) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-1,8) MSEK
· Nettokassan (skuld) uppgick till 2,7 (-1,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 15 MSEK under kvartalet
· Negativ effekt hänförligt till Påsken samt kinesiska nyåret (merparten av alla leveranser sker till Kina) i förhållande till första kvartalet föregående år som var mycket starkt

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Nilörngruppens B-aktier har den 4 april börjat handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista"
 
« Tillbaka