Precomp Solutions: Lovande rapport
2018-05-02

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2018

Perioden januari - mars 2018 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 49,5 Mkr (44,9)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till 0,8 Mkr (-0,4)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-0,9)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Påtaglig förbättring av rörelseresultatet

Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 49,5 Mkr (44,9), vilket är en ökning med drygt 10 % mot samma kvartal föregående år. Detaljförsäljningen stod för 47,1 Mkr (42,4) och ökade därmed drygt 11 %. Fordonsindustrin, i synnerhet lastbilssegmentet, fortsätter att gå mycket starkt. Som en konsekvens av detta är hela leveranskedjan fortsatt mycket ansträngd då den höga efterfrågan nätt och jämnt kan mötas med den idag installerade kapaciteten i leveranskedjan. Kapacitetshöjande investeringar görs på flera håll men vi ser idag ingen påtaglig förbättring i närtid. Följaktligen kommer bolaget fortsätta att behöva hantera extrakostnader för produktionsövertid, expresstransporter och forceringskostnader under kommande kvartal.

Trots dessa utmaningar har bolaget fortsatt gjort stora resultatförbättringar sedan vändningen under slutet av Q3 2017. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (-0,4) och är således en påtaglig förbättring sedan föregående år. Den försvagade svenska kronan har emellertid ökat materialkostnaderna med cirka 250 TSEK jämfört med föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten är positivt och uppgick till 3,1 Mkr (-4,4)."
 
« Tillbaka