Duroc: Ganska svag rapport
2018-05-07

"Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

Svagt kvartal men tecken på återhämtning

Starkt kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning

Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars

· Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (24,7).
· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61 Mkr.
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,6 Mkr (37,8), varav Affärsområdet Fiber stod för 11,4 Mkr (33,8).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 47,5 Mkr (63,8).
· Resultat per aktie 0,27 (0,63) för kvartalet.

Perioden 1 juli 2017 – 31 mars 2018

· Resultat efter skatt uppgick till 80,9 Mkr (41,7), inklusive värdeskapande effekter om 45 Mkr från förvärvet av verksamheten i Cresco från Bonar Agro.
· Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 736,6 Mkr (1 435,7).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 68,4 Mkr (61,3), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco.
· Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 34,2 (69,2).
· Koncernens nettoskuld uppgick till 51,1 Mkr (18,7). Under innevarande år har koncernen investerat 100 Mkr i företagsförvärv och kapacitetshöjande anläggningar inom främst affärsområde Fiber.
· Resultat per aktie 2,08 (1,07) för perioden."
 
« Tillbaka