Brinova Fastigheter: Stark rapport
2018-05-02

"Delårsrapport januari-mars 2018

· Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 59,4 Mkr (45,9).
· Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 35,7 Mkr (25,7).
· Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 21,7 Mkr (16,5).
· Periodens resultat uppgick till 20,4 Mkr (26,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,28 kronor (0,37).
· Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 9,9 Mkr (17,5).
· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -1,9 Mkr (-0,2).
· Fastighetsportföljens värde ökade med 7 procent till 3 348,7 Mkr (3 136,6).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Förvärv av tre fastigheter och en tomträtt i Malmö med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm för vård och förskoleverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr.
· Förvärv av fyra fastigheter i Karlskrona med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm med LSS boende, förskola samt bostäder till ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

- Vi fortsätter vår tillväxtresa, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

- Vi har snart nått nu gällande tillväxtmål, ett fastighetsvärde om 4 miljarder vid utgången av 2018."
 
« Tillbaka