Consilium: Svag, men mycket lovande rapport!
2018-02-27

"Årsrapport 2017 för Consilium AB

Kvartal 4, 2017

· Consilium tar ett stort strukturgrepp och fokuserar verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (redovisas nedan som ”kvarvarande verksamhet”) och avyttrar övriga självständiga rörelsegrenar (redovisas nedan som ”verksamheter under avveckling”).
· Consilium har under andra halvåret 2017 genomfört ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med 40 MSEK (10 MSEK av tidigare redovisade kostnadsreduktion om 50 MSEK är hänförlig till verksamheter under avveckling).
· Orderingången, för kvarvarande verksamheter, är fortsatt stark och ökade under fjärde kvartalet med 9 procent till 374,5 MSEK (342,3).
· Orderstocken, för kvarvarande verksamhet, är rekordstor och uppgick 31 december 2017 till 809,6 MSEK (667,9).
· Nettoomsättningen, för kvarvarande verksamheter, minskade med 9 procent till 364,1 MSEK (402,1) pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.
· EBITDA, för kvarvarande verksamheter, inklusive strukturkostnader, uppgick till 18,3 MSEK (33,7).
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,09 SEK (0,34).
· Resultat per aktie, totalt, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -1,39 SEK (0,94).
· Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 31 december 2017 totalt till 272,3 MSEK, och fokuseringen till säkerhet med avyttring av övriga självständiga rörelsegrenar beräknas tillföra ytterligare likvida medel.

Helåret, 2017

· Orderingången, för kvarvarande verksamheter, ökade med 7 procent till 1 573,7 MSEK (1 464,8).
· Nettoomsättningen, för kvarvarande verksamheter, minskade med 5 procent till 1 432,3 MSEK (1 503,6) pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.
· EBITDA, för kvarvarande verksamheter, inklusive strukturkostnader, uppgick till 175,9 MSEK (198,8).
· Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,08 SEK (5,87).
· Resultat per aktie, totalt, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,66 SEK (5,03).

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Orderingången under januari 2018 uppgick till 109,4 MSEK (94,2), vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Nettoomsättningen under januari 2018 var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 120,9 MSEK (122,8). Se mer information under särskild rubrik."
 
« Tillbaka