ECOMB: Svag men ändå högintressant rapport!
2018-02-28

"Bokslutskommuniké januari-december 2017

ECOMB delar upp verksamheterna

· ECOMB Ocean Recycle nytt dotterbolag under registrering
· Lansering av nya enklare produkter för NOx-reduktion
· NOx-skatt(?) i Sverige kan ge ett lyft redan 2018
· Högre CO2-avgifter gynnar våra produkter

År 1 januari-31 december 2017

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 563 TSEK (11 954 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -3 815 TSEK (-2 461 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,33 SEK (-0,21SEK)
· Antal aktier:11 477 886 st (11 477 886 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 251 TSEK (6 440 TSEK)

Q4 1 oktober-31 december 2017

· Resultatet efter finansiella poster -1362 TSEK (-819 TSEK)
· Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 613 TSEK (2 277 TSEK)
· Resultat per aktie -0,12 SEK (-0,07 SEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken minskade något under året, vilket kan tillskrivas upparbetad tid i Martinique-projektet, samt att inga nya större projekt tillkom. Siffrorna för utgången av Q4 var 2 514 TSEK 2017 resp. 4 398 TSEK 2016

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Utvecklingen inom energi- och miljöområdet pågår för närvarande i högt tempo. Traditionellt har alltid utvecklingen av energialternativ till de fossila bränslena följt oljepriset – under perioder med höga oljepriser eller i värsta fall oljekriser har utvecklingen tagit fart för att snabbt bromsa in när oljepriset därefter sjunker. Det vi sett de senaste åren är precis tvärtom – lågt oljepris och samtidigt de största satsningarna på fossilfria alternativ vi sett i modern tid. Elektrifieringen inom olika samhällssektorer är i många fall entydig.

Trots ett år med missade stora projekt som svidit rejält och resulterat i ett svagt resultat för 2017 ser vi ändå framåt med stor tillförsikt - mot nya affärsområden och nya applikationer. Marknaden är verkligen dynamisk och arbetar man med miljöteknik kan det ibland vara extra tufft. Investeringar i miljöteknik är i huvudsak drivna av nya miljökrav vilket medför att marknadsförutsättningarna för våra produkter är i ständig förändring.

Vi har under lång tid arbetat för att bredda vår produktportfölj inom Nox-reduktionsområdet för att nå ett större marknadssegment. Under årens lopp har vi tillsammans med våra internationella partners byggt upp en mycket stark kompetens inom området och nu ser vi fram emot att leverera enklare och billigare lösningar som komplement till det mer exklusiva och dyrare Ecotube-systemet. De riktigt stora pannorna är fortfarande en intressant framtida marknad för Ecotube, särskilt vid konverteringar av kol till olika biobränslen.

Nya marknadsnischer är sodapannor (ca 500 st på världsmarknaden, där i princip samtliga saknar utrustning för NOx-reduktion) och stora pannor som tvingas köra på betydligt lägre effekter - tack vare utbyggnaden av sol- och vindel.

Vår satsning på ECOMB Ocean Recycle som nytt dotterbolag är ändå det mest spännande som sker i bolaget. Elektrifiering av fartyg på bred front är fortfarande i sin linda, men mycket pekar mot att denna utveckling kommer att förstärkas under kommande år. Vindturbiner som huvudutrustning för framdrift eller komplement till batteridrift är alternativ som då blir att räkna med. De flesta redare har redan idag planer på att dra ner farten för att spara bränsle och CO2-utsläpp – ”Just-in-time”-koncepetet kanske får omprövas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Syresättning av Östersjön ligger oss svenskar nära, men är bara en liten del av de gigantiska problem vi har att lösa på världshaven. Utsläpp av kväve och fosfor, orenade avlopp som går rakt ut i haven kan inte fortsätta. I den positiva vågskålen för Östersjön ligger att dessa utsläpp minskat under det senaste decenniet, här pratar vi istället om den s.k. internbelastningen, dvs fosfor och delvis även kväve som finns lagrat i bottensedimenten och ger upphov till syrefria miljöer, utarmat fiske, algblomning, cyanobakterier mm. Med en utopisk vision om nollutsläpp imorgon löser vi alltså inte Östersjöns problem, tillförsel av syre i gasform är en synnerligen effektiv och miljömässigt vettig metod att åtgärda dessa problem. Det ska vi visa.

Nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år och resultatet försämrades med 1,4 MSEK, vilket i första hand kan hänföras till svag projektförsäljning. Kassan har under året också försvagats rejält och under hösten intensifierades arbetet med Projekt Kapitaltillskott, planer vi återkommer till under Q1 2018." 
« Tillbaka