Brinova Fastigheter: Stark rapport!
2018-02-26

"Förvaltningsresultatet mer än fördubblat

Perioden i korthet
Januari-december
• Hyresintäkterna ökade med 82 procent till 202,9 Mkr (111,6) som en effekt av förvärv,
nyuthyrningar och färdigställda projekt.
• Driftsöverskottet ökade som ett resultat av de ökade hyresintäkterna och den egna förvaltningen,
som bland annat inkluderar energieffektiviseringar, med 104 procent till 124,0 Mkr
(60,9).
• Förvaltningsresultatet ökade med 133 procent till 77,8 Mkr (33,4) som en följd av
det förbättrade driftsöverskottet.
• Periodens resultat uppgick till 98,3Mkr (116,4), motsvarande ett resultat per aktie
om 1,40 kronor (2,40).
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 42,3 Mkr (115,1).
• Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 0,1 Mkr (-0,6).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 26 procent till 3 136,6 Mkr (2 491,4).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• Nytt hyresavtal, som löper från den 1 januari 2018, med H&M i Landskrona gällande en
ombyggd och utökad butiksyta, inkluderande inredningskonceptet H&M Home.
• Peab fick i uppdrag att uppföra två punkthus i Kristianstad med totalt 60 lägenheter
i ett av Brinovas utvecklingsområden: kvarteret Hammar.
• Fastigheterna Mats Lavesen 3 och Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus och Saxen 11 i
Tollarp, med en uthyrbar yta om 8 000 kvm, med Sparbanken Skåne som hyresgäst tillträddes
den 1 oktober 2017.
• Fastigheten Garvaren 17, belägen i centrala Eslöv , med en uthyrbar yta om 7 600 kvm
tillträddes den 2 oktober 2017.
• Fastigheten Färgaren 21 i Eslöv tillträddes den 31 oktober 2017. Avtal om förvärv av fastigheten,
som är en nybyggd bostadsfastighet med 39 lägenheter, tecknades i januari 2017.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Förvärv av fyra fastigheter i Malmö med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm för vård- och
förskoleverksamhet, till ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr.
• Förvärv av fyra fastigheter i Karlskrona med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm med LSS
boende, förskola samt bostäder till ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr"
 
« Tillbaka