Nilörngruppen: Stark rapport!
2018-02-16

"Perioden oktober - december
· Orderingången ökade med 9 procent till 184 (169) MSEK
· Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 191 (174) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
· Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 3 procent till 179 (174) MSEK
· Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 1,0 MSEK för listbyte) uppgick till 26,3 (22,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 22,1 (15,4) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,93 (1,35) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (24,5) MSEK

Perioden januari - december
· Orderingången ökade med 12 procent till 716 (638) MSEK
· Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 692 (610) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 13 procent
· Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 11 procent till 680 (610) MSEK
· Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 3,7 MSEK för listbyte) uppgick till 86,1 (75,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 65,0 (56,2) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,93) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,2 (54,5) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 16 MSEK under kvartalet och 20 MSEK ackumulerat, dock med marginell effekt på resultatet.
· Kostnaden för listbytet uppgick under fjärde kvartalet till 1,0 MSEK, ackumulerat 3,7 MSEK
· Nilörn har Bluesign-certifierat produktionen i Hong Kong som ett led i att erbjuda marknadens bästa hållbarhetslösning

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 4,00 (3,60) SEK per aktie"
 
« Tillbaka