ECOMB: Extra bolagsstämma
2018-02-08

"Kommuniké från Extra bolagstämma 2018-02-07

Viktigaste beslutspunkterna från den Extra bolagsstämman i ECOMB AB (publ);

¤ Stämman beslutade att ändra bolagsordningen beträffande §4 aktiekapitalet och §5 antalet aktier.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

¤ Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 28.522.114 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler får ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor."
 
« Tillbaka