Brinova: Bra rapport
2017-11-09

"Resultat och projektutveckling
bäddar för fortsatt tillväxt

Perioden i korthet
Januari-september
• Hyresintäkterna ökade med 93 procent till 145,2 Mkr (75,2) som en effekt av de förvärv
som tillträddes under senhösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar.
• Driftsöverskottet ökade med 123 procent till 90,1 Mkr (40,4) genom tillträdda förvärv,
nyuthyrningar och den egna effektiva förvaltningen.
• Förvaltningsresultatet ökande med 163 procent till 59,0 Mkr (22,4) som en följd av det
förbättrade driftsöverskottet och ett relativt bättre finansnetto.
• Periodens resultat uppgick till 73,4 Mkr (104,7), motsvarande ett resultat per aktie
om 1,02 kronor (2,29).
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 26,4 Mkr (111,3).
• Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 1,1 Mkr (0,0).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 58 procent till 2 769,4 Mkr (1 752,0).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
• Avtal om förvärv av bostadsfastigheten Kävlinge Bäcken 9 och 20, med en uthyrningsbar
yta om cirka 1 000 kvm fördelat på 14 lägenheter. Tillträde är planerat till maj 2018.
• Avtal om förvärv av den 7 600 kvm stora fastigheten Garvaren 17 med bostäder och
kommersiella ytor belägen i centrala Eslöv.
• Avtal om förvärv samt tillträde till den 2 000 kvm stora bostads- och samhällsfastigheten
Sadeln 2 belägen i centrala Trelleborg. Med förvärvet etablerade sig Brinova på en ny ort,
Trelleborg.
• Avtal om förvärv av, de till Sparbanken Skåne fullt uthyrda, fastigheterna Mats Lavesen 3,
Sjöhem 11 och Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus samt Saxen 11 i Tollarp.
De utgör Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstads kommun..
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Brinova har beslutat att påbörjat förberedelserna för att noteras på huvudlistan Nasdaq
Stockholm, och siktar på att noteringen ska vara genomförd under 2018.
• Fastigheten Garvaren 17 i Eslöv tillträddes den 2 oktober 2017.
• Fastigheterna Mats Lavesen 3, Sjöhem 11 och Näsby 35:42 i Kristianstad, Stinsen 9 i Åhus
samt Saxen 11 i Tollarp tillträddes den 2 oktober 2017.
• Fastigheten Färgaren 21 i Eslöv tillträddes den 31 oktober 2017. Avtal om förvärv
av fastigheten, som är en nybyggd bostadsfastighet, tecknades i januari 2017."
 
« Tillbaka