ECOMB: Kvartalsredogörelse
2017-11-28

"Kvartalsredogörelse juli-september 2017

Tredje kvartalet
· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1 045 TSEK (674 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster – 869 TSEK ( -1 308 TSEK )
· Resultat per aktie -0,08 SEK ( -0,11 SEK ) Perioden januari-september 2017
· Nettoomsättningen januari-september uppgick till 3 950 TSEK (9 677 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -2 453 TSEK (-1 641 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,21 SEK (-0,14 SEK) · Antal aktier:11 477 886 st( 11 477 886 st)
· Eget kapital 893 TSEK ( 3610 TSEK )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 1 055 TSEK (2 046 TSEK) Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år"
 
« Tillbaka