Precomp Solutions: Svag rapport
2017-11-08

"DELÅRSRAPPORT1 januari – 30 september 2017

Perioden januari - september 2017 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden januari - september var 124,6 Mkr (129,4)
· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -5,2 Mkr (+1,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 Mkr (-0,3)

Höga råmaterialpriser utgör fortsatt en kortsiktig utmaning

Bolagets omsättning uppgår för de nio första månaderna till 124,6 Mkr (129,4), där detaljtillverkningen stod för 123,8 Mkr (122,5), vilket är en ökning med drygt en procent. Efterfrågan är fortsatt mycket god inom fordonsindustrin, speciellt lastbilsindustrin där bolaget levererar betydande volymer till två lastbilskoncerner. Hittills under året har omsättningen mot lastbilsindustrin ökat cirka 30 %. Vid årsskiftet började några av bolagets omsättningstunga detaljer att fasas ut, vilket har påverkat omsättningen negativt med drygt 17 Mkr hittills i år. Det är emellertid glädjande att hela detta omsättningsbortfall är absorberad av upprampning av nya projekt samt konjunkturuppgång inom europeisk lastbilsindustri.

Lönsamhetsmässigt har årets första nio månader varit en utmaning där ökade materialpriser, vilka inte kunnat påföras kund, har påverkat lönsamheten negativt med ca 6 Mkr. Därtill har bolagets produktivitet varit för låg, varpå en omorganisation inom den svenska produktionsorganisationen gjordes under kvartal två. Tydliga effekter av denna omorganisation noterades i slutet av kvartal tre."
 
« Tillbaka