Consilium: Godkänd rapport
2017-11-21

"Delårsrapport januari – september 2017 för Consilium AB

Kvartal 3, 2017

· Ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med mer än 50 MSEK har beslutats och genomförs under andra halvåret 2017. Kostnadsreduktionen kommer huvudsakligen från effektivisering av organisationen och reduktion av personal. Detta medför vissa avvecklings- och omställningskostnader under 2017, men huvuddelen av strukturprogrammet förväntas ge full resultateffekt redan från 1 januari 2018.
· Orderingången ökade med 31 procent till 475,9 MSEK (363,6)
· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 400,7 MSEK (386,6)
· EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 42,6 MSEK (45,8)
· EBIT, inklusive strukturkostnader, uppgick till 29,5 MSEK (34,2)
· EBT uppgick till 14,4 MSEK (21,8)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,06 SEK (1,29)

Kvartal 1-3, 2017

· Orderingången ökade med 15 procent till 1 377,0 MSEK (1 200,6)
· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 212,8 MSEK (1 171,6)
· EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 146,1 MSEK (146,7).
· EBIT, inklusive strukturkostnader, uppgick till 102,2 MSEK (106,7).
· EBT uppgick till 52,4 MSEK (68,8)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,05 SEK (4,09)

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Consilium har under oktober 2017 emitterat ett hybridinstrument om 200 MSEK för att stärka soliditet och finansiell ställning. Emissionen tillför ytterligare likviditet och ökar det egna kapitalet, vilket per 30 september 2017 skulle givit en soliditet på mer än 30 procent. Se mer information under not 8.
· Orderingången under oktober 2017 uppgick till 157,3 MSEK (192,7), vilket motsvarar en minskning med 18 procent. Nettoomsättningen under oktober 2017 uppgick till 141,6 MSEK (131,1), vilket motsvarar en ökning på 8 procent. Se mer information under särskild rubrik."
 
« Tillbaka