Nobia: Rapport
2017-10-27

"Nobia AB Delårsrapport januari-september 2017

Juli-september 2017
• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 905 miljoner kronor (2 999).
• Den organiska tillväxten var -1 procent (3).
• Rörelseresultatet uppgick till 318 miljoner kronor (336), motsvarande en rörelsemarginal om 10,9 procent (11,2).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -15 miljoner kronor, varav -5 miljoner kronor i omräkningseffekt och -10 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 264 miljoner kronor (246), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,56 kronor (1,46).
• Operativt kassaflöde uppgick till 216 miljoner kronor (235).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet bedöms sammantaget ha varit oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år.
Den organiska tillväxten var -1 procent (3), negativt påverkad av lägre försäljningsvolymer och en förändrad försäljningsmix.
Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -70 miljoner kronor (-228).
Bruttomarginalen förbättrades till 39,3 procent (39,0), positivt påverkad av högre försäljningsvärden, vilket kompenserade för negativa valutakurseffekter.
Rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre volymer och negativa valutakurseffekter, vilket endast delvis kompenserades av högre försäljningsvärden.
Avkastning på operativt kapital var 31,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital var 14,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 13,0).
Det operativa kassaflödet minskade som en konsekvens av en lägre resultatgenerering och ökade investeringar.

Koncernchefens kommentar
– Vår starka finansiella ställning skapar fortsatt goda möjligheter att investera för lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Den nordiska tillväxttrenden fortsätter, drivet av starka projektmarknader. I Storbritannien påverkades den organiska tillväxten negativt av utfasningen av B2B-kunden Homebase, medan försäljningen för den övriga verksamheten endast var något lägre än förra året. Bruttomarginalen förbättrades och justerat för valuta var rörelsemarginalen högre än under samma period förra året, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg."
 
« Tillbaka