Impact Coatings: Avser genomföra offensiva emissioner
2017-10-31

"IMPACT COATINGS AVSER GENOMFÖRA FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION SAMT RIKTAD NYEMISSION

Impact Coatings avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 84,4 MSEK samt en riktad nyemission om cirka 25 MSEK – totalt cirka 109,4 MSEK - för att finansiera expansion.

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 (”Bolagsstämman”) för att besluta om (i) en företrädesemission av högst 8 034 191 nya aktier (”Företrädesemissionen”), (ii) en nyemission av 2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) (”Riktade Emissionen”) samt (iii) en nyemission av 800 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, riktad till Accendo Capital (”Optionerna”).

Bakgrunden till styrelsens förslag ovan är att Bolaget behöver tillföras kapital för att finansiera Bolagets expansion inom marknadssegmentet bränsleceller. Bolaget har mot bakgrund därav ingått ett avtal med Accendo Capital enligt vilket Accendo Capital har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen samt att, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av annan, dvs. fullt ut garantera Företrädesemissionen. Accendo Capitals åtaganden är villkorade av att Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Åtagandet att teckna aktier i den Riktade Emissionen är vidare villkorat av att Accendo Capital erbjuds att teckna Optionerna. Som ersättning för Accendo Capitals garantiåtagande avseende Företrädesemissionen erhåller Accendo Capital en garantiersättning om 6 748 720 SEK motsvarande åtta (8,0) procent av det garanterade beloppet.

Ett sammandrag av de föreslagna villkoren för emissionerna framgår nedan. De huvudsakliga villkoren framgår vidare av kallelsen till Bolagsstämman och de fullständiga villkoren kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida under minst två (2) veckor före Bolagsstämman.

Sammanfattning
•Accendo Capital har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen samt, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen, som inte tecknas av annan.
•Teckningskursen i såväl den Riktade Emissionen som i Företrädesemissionen föreslås vara 10,50 SEK per aktie.
•Fyra (4) befintliga aktier i Bolaget berättigar aktieägarna till teckning av en (1) ny aktie med företrädesrätt i Företrädesemissionen.
•Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
•Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,4 MSEK före emissionskostnader.
•Vid fullt utnyttjande av Optionerna tillförs Bolaget 14 MSEK före emissionskostnader.

Henri Österlund, grundare av Accendo Capital, säger:

” Vi bedömer att Impact Coatings, efter 20 år som utvecklingsbolag, nu inleder en omvandling till att bli ett finansiellt självförsörjande företag inom industriell beläggningsteknologi med goda tillväxtmöjligheter. Accendo Capital är en långsiktig och aktiv ägare med en historik sedan 2008 av investeringar inom noterade småbolag i Norden, som till exempel Okmetic Oyj och Hexatronic Group AB. Gemensamt för Accendo Capital och Impact Coatings är en entreprenöriell glöd som driver förändring och framsteg. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med VD Dr. Henrik Ljungcrantz, styrelsen och bolaget för att hjälpa Impact Coatings uppnå sin fulla potential .”

Bakgrund och motiv

Det finns ett globalt fokus på minskade utsläpp av miljöfarliga gaser, vilket innebär att bränslecelldrivna elfordon – och därigenom nyttjandet av Bolagets ytbeläggningslösningar – blir alltmer efterfrågat. En bränslecell för fordon innehåller en ”stack” med bl a bipolära plattor. I syfte att förlänga livslängden på bränslecellerna är det av yttersta vikt för de bipolära plattorna att vara ytbelagda med korrosionståligt material, varför guld länge ansetts vara ett lämpligt material. Guld är dock dyrt varför Bolagets lösningar erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ vars korrosionstålighet, vikt och volym anses vara jämbördigt eller bättre än guld samt med bättre ledningsförmåga. Detta gör att efterfrågan från framför allt kinesiska producenter har ökat kraftigt sedan 2016. Bolaget levererar världsledande teknologi för s k physical vapor deposition -beläggning (PVD) av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer och ska nu expandera verksamheten med strategiskt fokus på Kina.

Likviden från de föreslagna emissionerna kommer att fördelas i enlighet med nedan (%):

• Marknadsinvesteringar 40
• Utveckling av Produktion och eftermarknad 10
• Likviditet för verksamheten 20
• Återbetalning av kortfristig finansiering 15
• Emissionskostnader 15

” Det är oerhört glädjande och viktigt att inför den förväntade snabba utvecklingen av bränslecellsmarknaden få en stabil, erfaren och aktiv huvudägare. Accendo Capital har bra track record som aktiv ägare i noterade företag med målet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Accendo Capital har gjort ett mycket bra jobb som ägare i både Hexatronic och Okmetic och vi är övertygade om att det kommer att stärka Impact Coatings att få Accendo Capital som den enskilt största ägaren i bolaget. De kommer att vara ett viktigt stöd för Impact Coatings i vår intensifierade satsning främst i Kina men även i övriga Asien, Europa och USA/Kanada. I vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan ska vi göra produktionsprocessen industriellt skalbar ”, säger Impact Coatings VD Dr. Henrik Ljungcrantz.

Föreslagna emissioner

Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar att genomföra Företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar fyra (4) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 SEK och antalet aktier med högst 8 034 191 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 84 359 005,50 SEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen föreslås löpa från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Styrelsen föreslås äga rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 5 december 2017. Teckningsrätter som inte utnyttjats för teckning senast den 19 december 2017 eller avyttrats senast den 15 december 2017 blir ogiltiga och saknar därmed värde.

Företrädesmissionen förutsätter att Finansinspektionen godkänner av Bolaget upprättat prospekt innan teckningsperioden börjar löpa. Om sådant godkännande inte har erhållits per den 30 november kommer teckningsperioden och perioden för handel i teckningsrätter att förskjutas.

Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen varigenom Accendo Capital berättigas att teckna 2 380 953 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen . Genom den riktade Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 297 619,125 SEK och antalet aktier med 2 380 953 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 25 000 006,50 SEK före emissionskostnader.

Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att emittera Optionerna som berättigar Accendo Capital till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 17,50 SEK per aktie. Optionerna föreslås kunna utnyttjas från och med Bolagsverkets registrering och under en period om två (2) år. Om Optionerna utnyttjas fullt ut ökar Bolagets aktiekapital med 100 000 SEK och antalet aktier med 800 000 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 14 000 000 SEK, före emissionskostnader.

Genom avtalet med Accendo Capital har Bolaget säkerställt att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer att vara fulltecknade, förutsatt att Bolagsstämman beslutar om emissionerna samt utgivandet av Optionerna.

Accendo Capital får genom den Riktade Emissionen och Optionerna ett ägande motsvarande cirka 7,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Företrädesmissionen (och ej beaktat eventuell tilldelning till Accendo Capital i Företrädesmissionen).

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den Riktade Emissionen samt emissionen av Optionerna är dels att säkerställa Bolagets kapitalanskaffning i syfte att möjliggöra Bolagets expansion, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en stark och långsiktig huvudägare som jobbar aktivt för bolagets och aktieägarnas bästa, vilket Accendo Capital bedöms vara.

Nyemissionernas utspädning

Total utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen är cirka 25,9 procent, beaktat fullt utnyttjande av Optionerna.

Preliminär tidplan för Emissionerna (alla datum hänför sig till 2017)

23 november: Extra bolagsstämma för beslut om föreslagna emissioner
29 november: Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätter
30 november: Första dagen för handel i Bolagets aktie utan teckningsrätter
30 november: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
5 december: Handel i BTA startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket
5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på First North
5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning)

Bolagsstämman

Föreslagna emissionerna förutsätter beslut vid Bolagsstämman. Extra bolagsstämma kommer att avhållas torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00 på Westmansgatan 29, 582 16, Linköping. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare."
 
« Tillbaka