Precom Solutions: Ganska svag rapport
2017-08-30

"Delårsrapport januari – juni 2017

Första halvåret 2017 i sammandrag
· Nettoomsättningen för första halvåret var 90,4 Mkr (93,3)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till -2,0 Mkr (+1,7)
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 Mkr (+0,7)

Höga råmaterialpriser utgör fortsatt en kortsiktig utmaning

Omsättningen för första halvåret 2017 uppgick till 90,4 Mkr (93,3), där detaljtillverkningen stod för 89,6 Mkr (87,7), vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet har försämrats till -2,0 Mkr (1,7), som en direkt följd av snabbt och kraftigt stigande råmaterialpriser, vilket vi tidigare har informerat om. Under ett års tid har priserna på de olika råmaterial som bolaget köper in till detaljproduktionen stigit 20-40%. Företagets kostnader för råmaterial under första halvåret har av denna anledning varit cirka 4,5 Mkr högre än under föregående år. Eftersläpning i prisavtal med kunder innebär att bolaget under en tid får bära högre kostnader än detaljerna ger täckning för. Under andra kvartalet har detaljpriserna omräknats och träder i kraft under tredje kvartalet. Med kraftigt stigande råmaterialpriser ökar också bolagets kapitalbindning och rörelsekapitalet har under perioden ökat med 6,6 Mkr, vilket påverkar kassaflödet negativt."
 
« Tillbaka