ECOMB: Ganska svag rapport
2017-08-29

"Halvårsrapport Januari-Juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande
delårsrapport för det första halvåret 2017;

Större bredd på verksamheten

· Första etappen i ECOMB Ocean Recycle tar form
· Nytt samarbete på ny marknad i Tyskland
· Martinique närmar sig driftsättning


Delår 1 januari-30 juni 2017
· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 905 TSEK ( 9 003 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster -1 584 TSEK ( -333 TSEK )
· Resultat per aktie: -0,14 SEK ( -0,03 SEK )
· Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 2 987 TSEK (3 300 TSEK)

Q2 1 april-30 juni 2017
· Resultatet efter finansiella poster -935 TSEK ( 39 TSEK )
· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 1 210 TSEK ( 3 121 TSEK)

Orderstocken kvartalsvis under 2015-2017
Orderstocken** vid utgången av Q2 uppgick till 3,1 MSEK, vilket var lite lägre än motsvarande period under föregående år.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Ekonomi

Vi ser med tillförsikt framåt och tar sikte mot nya affärer. Det är alltid lika trist att komma tvåa i upphandlingar, dessutom i stora projekt som var för sig sannolikt inneburit stora resultatförbättringar under 2017.

Kassasituationen i bolaget har under året därför försämrats. Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 3,0 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,2 MSEK och leverantörsskulderna till ca 0,1 MSEK.

Nettoomsättningen minskade med 6 MSEK jämfört med första halvåret 2016, vilket till stora delar kan tillskrivas färdigställandet av utrustningen till Martinique-projektet som var klar för leverans i april 2016. Resultatet för första halvåret försämrades också med tanke på detta, från

-0,3 MSEK 2016 till -1,6 MSEK för första halvåret 2017.

Vi kommer att börja titta på en beredskapsplan för att förbättra bolagets likviditet."


 
« Tillbaka