Duroc: Godkänd rapport
2017-08-28

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Stabil plattform för värdeskapande

Andra kvartalet 1 april – 30 juni
· Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)
· Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)

1 januari – 30 juni
· Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8)
· Rörelseresultatet var 60,3 MSEK (38,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,1 MSEK (41,5)
· Skuldfri balansräkning med en nettokassa om 81,8 MSEK (19,2)
· Avsättning till beräknat underskott i koncernens engelska pensionsstiftelse har i stort halverats varvid eget kapital har ökat med 50,7 MSEK
· Duroc förvärvade i februari International Fibres Group (IFG)
· En extra bolagstämma har beslutat att ändra räkenskapsår till ultimo juni. Föreliggande rapport avser således ett till 6 månader förkortat räkenskapsår
· Styrelsen föreslår att utdelning ej lämnas för den gångna perioden, dock har styrelsen för avsikt att under innevarande år 2017/18 kommunicera en utdelningspolicy
· Duroc förvärvade i feburari 2017, genom en apportemission IFG. Koncernens årsomsättning ökar därmed till ca 2 200 MSEK. Duroc har idag ca 580 anställda, verksamma i Europa och USA.

Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva det belgiska företaget BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde är planerat till den 30 september 2017. Köpeskillingen uppgår till 7 M€. Förvärvet bedöms stärka koncernens resultat från 2017/2018."
 
« Tillbaka