Nobia: Klart godkänd rapport
2017-07-21

"April-juni 2017
• Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 408 miljoner kronor (3 403).
• Den organiska tillväxten var 1 procent (4).
• Rörelseresultatet uppgick till 413 miljoner kronor (420), motsvarande en rörelsemarginal om 12,1 procent (12,3).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -35 miljoner kronor, varav 0 miljoner kronor i omräkningseffekt och -35 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 314 miljoner kronor (302), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,86 kronor (1,80).
• Operativt kassaflöde uppgick till 193 miljoner kronor (238).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Under det andra kvartalet bedöms efterfrågan på kök i Norden och i Centraleuropa ha förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. I Storbritannien har köksmarknaden försvagats till följd av den ökade makroekonomiska osäkerheten.
Försäljningen ökade organiskt med 1 procent (4), positivt påverkad av ökade försäljningsvärden och negativt påverkad av färre leveransdagar än under föregående år. Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -12 miljoner kronor (-176).
Bruttomarginalen uppgick till 39,9 procent (40,1), negativt påverkad av valutakursförändringar och en förändrad försäljningsmix, vilket delvis kompenserades av ökade försäljningsvärden.
Rörelseresultatet försämrades till följd av lägre volymer och negativa valutakurseffekter.
Avkastning på operativt kapital var 32,0 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital var 13,9 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 13,0).
Det operativa kassaflödet minskade som en konsekvens av en negativ förändring av rörelsekapitalet samt ökade investeringar jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Koncernchefens kommentar
– Givet förutsättningarna med färre leveransdagar jämfört med förra året är jag nöjd med resultatet för det andra kvartalet. Den organiska tillväxten i region Norden var främst driven av ett kraftigt ökat bostadsbyggande i samtliga nordiska länder. Även i Storbritannien ökade vår projektförsäljning, medan försäljningen till konsumenter minskade något. Även om rörelseresultatet har belastats av negativa valutaeffekter så är vår vinstgenerering under första halvåret före föregående års. Vi arbetar nu intensivt vidare mot målet att växa organiskt och via förvärv. Sammantaget är jag fortsatt trygg i ambitionen att leverera lönsam tillväxt, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg."
 
« Tillbaka