Novotek: Stabil rapport
2017-05-08

"Delårsrapport januari – mars 2017

• Rörelseintäkterna uppgick till 55,1 (51,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (5,3) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 (3,9) MSEK.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor.
• Orderingången uppgick till 52,5 (47,2) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 (12,7) MSEK.

Marknadsläge
Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt, framför allt på befintliga kunder inom automationsområdet. Nedgången i oljeindustrin har planat ut och en viss återhämtning har skett.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Under första kvartalet har Novotek inlett ett samarbete med ­CyberX, ett israeliskt/amerikanskt cyber security företag, inom området för IT säkerhet för produktion och processnätverk. CyberX är världsledande, med sin produkt XSense, inom så kallad de IDS system för produktionsnätverk. Ett IDS system kan ses som ett kameraövervakningssystem för nätverk som övervakar och larmar när oväntade saker händer.

Utsikter
Marknaden förväntas vara stabil men med tillväxt från låga nivåer inom Novoteks traditionella marknader. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek."
 
« Tillbaka