Duroc: Beslut om ändrat räkenskapsår
2017-06-15

"Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Vid extrastämman beslutades följande;

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30.

Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras.

Förändringen av räkenskapsår medför att Duroc inte kommer lämna delårsrapport den 14 juli såsom tidigare varit aviserat. I stället kommer Duroc att lämna bokslutskommuniké för det innevarande räkenskapsåret den 28 augusti 2017.

Duroc kommer inom kort att tillkännage ny finansiell kalender med rapporttillfällen för det kommande räkenskapsåret.

Bakgrunden till ändringen av räkenskapsår är att bolaget i februari i år förvärvat International Fibres Group-koncernen (IFG) som har 1 juli – 30 juni som räkenskapsår. Det är ändamålsenligt att samtliga bolag i Duroc har samma räkenskapsår. Det har vidare bedömts lämpligt, bland annat med hänsyn till IFG:s storlek i förhållande till den tidigare koncernen, att ändra hela koncernens räkenskapsår till 1 juli – 30 juni."
 
« Tillbaka