ECOMB: Kvartalsredogörelse för jan - mars
2017-05-30

"Kvartalsredogörelse januari-mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge
följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2017;

Perioden januari-mars 2017

· Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 1 695 TSEK (5 882 TSEK)

· Resultatet efter finansiella poster -649 TSEK (-372 TSEK)

· Resultat per aktie -0,06 SEK (-0,03 SEK)

· Antal aktier: 11 447 886 st (11 447 886 st)

· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 3 868 TSEK (2 549 TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år."
 
« Tillbaka