Nilörngruppen: Mycket stark rapport!
2017-05-03

"Perioden januari - mars
· Orderingången ökade med 35 % till 201 (149) MSEK
· Omsättningen ökade med 33 % till 159 (120) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 17,5 (9,5) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 13,2 (7,3) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,16 (0,64) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 (-5,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Stark inledning på året vad gäller omsättning och resultat, men även mot bakgrund av ökad orderingång
· Omsättning och bruttovinstmarginal har påverkats av större order

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Fabriken i Bangladesh startas upp i början av andra kvartalet
· Nilörn Denmark A/S har den 19 april förvärvat inkråm av HC Etikett A/S med en uppskattad årsomsättning om 10-12 MDKK"
 
« Tillbaka