Nobia: Bra rapport!
2017-04-28

"Januari-mars 2017
• Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 3 315 miljoner kronor (3 091), påverkat av valutakurseffekter om -85 miljoner kronor.
• Den organiska tillväxten var 10 procent (3).
• Rörelseresultatet uppgick till 273 miljoner kronor (245), motsvarande en rörelsemarginal om 8,2 procent (7,9).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -30 miljoner kronor, varav -5 miljoner kronor i omräkningseffekt och -25 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 205 miljoner kronor (171), motsvarande ett resultat per aktie om 1,22 kronor (1,02).
• Operativt kassaflöde uppgick till 101 miljoner kronor (78).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Under det första kvartalet 2017 bedöms efterfrågan på kök i Norden och Centraleuropa ha förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. I Storbritannien har köksmarknaden försvagats till följd av den ökade makroekonomiska osäkerheten.
Försäljningen ökade organiskt med 10 procent (3), främst som ett resultat av ökade försäljningsvärden, högre volymer samt fler leveransdagar än under föregående år. Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -85 miljoner kronor (-102).
Bruttomarginalen minskade till 38,9 procent (39,3), negativt påverkad av valutakursförändringar och en förändrad försäljningsmix.
Rörelseresultatet förbättrades, positivt påverkat av högre försäljningsvärden samt ökade volymer, och negativt påverkat av högre kostnader.
Avkastning på operativt kapital var 33,0 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital var 14,0 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 13,0).
Det operativa kassaflödet förbättrades, främst som ett resultat av en positiv förändring av rörelsekapitalet jämfört med motsvarande kvartal 2016.
Nobias investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 56 miljoner kronor (56), varav 19 miljoner kronor (14) avsåg butiksinvesteringar.

Koncernchefens kommentar
– Nobias organiska försäljningstillväxt var 10 procent under det första kvartalet, positivt påverkat av fler leveransdagar än förra året och främst drivet av en ökad försäljning i Norden. Vår brittiska verksamhet växte också i lokal valuta, främst som ett resultat av temporärt höga projektleveranser, medan konsumentförsäljningen i Magnet minskade. Köksmarknaden i Storbritannien har försvagats och präglas alltjämt av hård priskonkurrens. Koncernens rörelseresultat stärktes och rörelsemarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgår till 10,3 procent. Vi är konfidenta i vår ambition att fortsätta att leverera lönsam tillväxt, såväl via egna intitiativ som genom förvärv, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg."
 
« Tillbaka