Precomp Solutions: Godkänd rapport
2017-04-27

"Perioden januari - mars 2016 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4 Mkr (1,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 Mkr (0,7)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt stigande råmaterialpriser utgör en kortsiktig utmaning

Omsättningen för första kvartalet 2017 uppgick till 44,9 Mkr (46,9), där detaljtillverkningen stod för 42,4 Mkr (41,5), vilket är en ökning med drygt 2 % mot samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgår till -0,4 Mkr (1,2) och är en klar försämring sedan föregående år. Ökade kostnader för råmaterial, där vi ännu inte nått full priskompensation mot slutkund på grund av eftersläpning i prisavtal, belastar resultatet med cirka 1,2 Mkr. Stigande råmaterialpriser har följaktligen en ogynnsam resultatpåverkan på kort sikt. Diverse produktionsstörningar i tre kundprojekt har också medfört högre produktionskostnader än normalt om cirka 0,7 Mkr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 Mkr (1,7). Detta förklaras av ökade kundfordringar med 5,4 Mkr, på grund av högre fakturering från detaljtillverkningen, samt ökat lagervärde med 1,4 Mkr vilket främst beror på högre råmaterialpriser."

 
« Tillbaka