ECOMB: Mycket lovande rapport!
2017-02-28

Bokslutskommuniké januari-december 2016

ECOMB ser fram mot starkare 2017/18

· ECOMB Ocean Recycle – ny patenterad produkt inom nytt affärsområde
· Nya projekt i Frankrike
· Polen fortsatt intressant marknad för Ecotube-systemet
· Intensifierad marknadsföring och försäljning borgar för fler uppdrag på hemmaplan

År 1 januari-31 december 2016
· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 11 954 TSEK (12 772 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -2 461 TSEK (-775 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,21 SEK (-0,07SEK)
· Antal aktier:11 477 886 st (11 477 886 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 6 440 TSEK (7 442 TSEK)

Q4 1 oktober-31 december 2016

· Resultatet efter finansiella poster -819 TSEK (-1135 TSEK)
· Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 2277 TSEK (2874 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Bästa aktieägare,

Rent ekonomiskt blev 2016 en besvikelse, vi hade minst sagt stora förhoppningar om nya kontrakt i både Polen och Frankrike, affärsmöjligheter som vi hoppas bara skjutits framåt i tiden.

Våra referensanläggningar går fortsatt bra, vilket inte minst understryks av att kunderna hela tiden beställer nya reservdelar. Samarbetena med våra internationella partners förstärktes under året och vi är tillsammans ett slagkraftigt team med hög kompetensnivå inom förbrännings- och rökgasreningsområdet. Formellt är vi ju bara 4 anställda på kontoret i Södertälje, men jag vill påstå att vi tillsammans inom ECOMB-familjen förfogar över en slagstyrka som mer motsvarar ett 15-mans bolag.

Konkurrensen från s.k. klassisk SNCR-teknik (NOx-reduktion genom enkel insprutning av ammoniak eller urea via dysor i pannväggarna) är dock tuff, i synnerhet när förfrågningar enbart handlar om att minska NOx-utsläppen och där vi inte kan ta betalt för förbättrade förbränningsprestanda. Vi ligger generellt på ett högre CAPEX (Capital Expenses), vilket gör att kundens sätt att räkna OPEX (Operational Expenses) då blir helt avgörande, främst antal år för ROI (Return On Investment). Ecotube-systemet innebär ju att även verkningsgraden och effekten i pannorna höjs, den i vissa fall kostsamma kvittblivningen av flygaska sänks och förbrukningen av ammoniak/urea samt spädvatten reduceras. Allt detta ger plus i kundkassan.

Därför arbetar vi nu på ett mer systematiskt sätt än tidigare och tar fram en specifik OPEX-kalkyl som vi kommunicerar med varje kund.

Vi satsade dessutom hårt på marknadsföring och försäljning under året, dubbelt så många timmar jämfört med 2015. Dessa åtgärder måste tillsammans ge resultat och vi kan se fram mot nya kontrakt 2017/18 med större tillförsikt.

ECOMB Ocean Recycle är vårt nya affärsområde, något helt nytt inom en helt ny industrigren.

Mannen bakom den s.k. PROPit-tekniken, där vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, är Eric Norelius – en av grundarna och storägare i ECOMB AB. Även undertecknad och styrelseordförande Göran Ernstson äger aktier i de båda bolagen PROPit AB och ECOMB AB. För undvikande om jävsmisstankar kallades därför till en extra bolagsstämma. På stämman den 15 december 2016 beslutades att godkänna föreslaget licensavtal mellan parterna samt ändring av bolagsordningens lydelse. Se vidare nedan.

Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, en minskning med 6%. Resultatet försämrades med 1,7 MSEK, vilket i första hand kan hänföras till minskad försäljning av projekt och i viss mån även ökade kostnader i Martinique-projektet. Kassan är fortsatt stabil och uppgick vid utgången av 2016 till 6,4 MSEK, en minskning med 13% jämfört med utgången av 2015.

Antalet aktier i bolaget var oförändrat, 11 447 886 st.

Ingen aktieutdelning föreslås.

Styrelsen beslutade på ett styrelsemöte i november 2015 om att övergå till succesiv vinstavräkning för tjänsteuppdrag till fast pris från och med den 1 januari 2016."


 
« Tillbaka