Lagercrantz: Stark rapport!
2017-01-26

"Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2016)

· Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 798 MSEK (768).
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 17% till 104 MSEK (89), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0% (11,6).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 346 MSEK att jämföra med 257 MSEK för räkenskapsåret 2015/16.
· Resultat före finansiella poster ökade med 16 % till 92 MSEK (79), vilket innebar en EBIT-marginal om 11,5 % (10,3).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 16 % till 89 MSEK (77) och resultat efter skatt uppgick till 68 MSEK (61).
· Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,82 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39 % jämfört med 40 % vid räkenskapsårets början.
· Under kvartalet förvärvades Exilight Oy, med en årlig omsättning om ca 2,7 MEUR.

Nio månader (1 april – 31 december 2016)

· Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 2 264 MSEK (2 267).
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 12 % till 292 MSEK (260), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,9 % (11,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 282 MSEK (193).
· Resultat före finansiella poster ökade med 11 % till 257 MSEK (231), motsvarande en EBIT-marginal om 11,4 % (10,2).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 12 % till 252 MSEK (226) och resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (175)."
 
« Tillbaka