Duroc: Stark rapport
2017-02-14

"Bokslutskommuniké januari-december 2016

Ett nytt Duroc tar form

* Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). * Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9).
* Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016 uppgick till 409,6 Mkr (410,9) och rörelseresultatet uppgick till 15,4 Mkr (13,2).
* Orderingången under perioden januari till december 2016 uppgick till 403 Mkr (387,4). Årets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Dessa effekter redovisas på enskild rad i resultaträkningen (Resultat från avvecklade verksamheter).

Efter periodens utgång har förvärvet av International Fibres Group AB, som är villkorat av bolagsstämmans godkännande den 15 februari 2017, väsentligen förändrat Duroc. Om stämman godkänner förvärvet blir Duroc ett betydligt större bolag, med en omsättning på ca 2,2 Mdr kr och ett förväntat stabilt positivt rörelseresultat. För att möjliggöra en jämförelse så finns en reviderad proformaredovisning för de förenade bolagen per 2016-12-31, se bilaga. Gemensamt så skulle bolagen per utgången av året ha haft ett rörelseresultat om 77,5 Mkr, efter engångseffekter från nedskrivning av kundförlusten i IFG, och 107,7 mkr denna undantagen. Duroc som nu enbart har vinstgenererande dotterbolag räknar med att hädanefter kunna fokusera mer på att förvärva ytterligare bolag till koncernen."
 
« Tillbaka