Precomp Solutions: Godkänd rapport
2016-11-11

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2016

Perioden januari - september 2016 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden januari - september var 129,4 Mkr (111,3)
· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till +1,0 Mkr (+3,0) · Rörelseresultatet är belastat av engångskostnader om 3,1 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 Mkr (+1,6), exklusive engångskostnader uppgick resultatet till +2,8 Mkr
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 Mkr (6,4)

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 36,1 Mkr (32,0)
· Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,6 Mkr (0,0)
· Rörelseresultatet är belastat av en engångskostnad om 1,0 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 Mkr (-0,4), exklusive engångskostnad uppgick resultatet till 0,0 Mkr

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt ökande omsättning trots stagnerande fordonsmarknad

Omsättningen för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgår till 36,1 Mkr (32,0), vilket är en ökning med drygt 12 % gentemot föregående år. För årets tre första kvartal landar omsättningen på 129,4 Mkr (111,3), även det en påtaglig ökning med drygt 16 % över föregående år. Rörelseresultatet uppgår till -0,6 Mkr (0,0) för kvartalet, men är belastat av en engångskostnad om 1,0 Mkr. För de tre första kvartalen uppgår rörelseresultatet till 1,0 Mkr (3,0), inklusive engångskostnader om 2,1 Mkr i kvartal 2 respektive 1,0 Mkr i kvartal 3. Exklusive dessa kostnader av engångskaraktär hade rörelseresultatet varit 4,1 Mkr.

Diverse produktionsstörningar av tillfällig karaktär vid upprampning av vissa nya projekt belastar kvartalsresultatet med ca 0,4 Mkr. Samtidigt har vi trimmat våra interna materialflöden och därigenom kunnat sänka kapitalbindningen i varulagret med ytterligare drygt 1 Mkr.

Bolaget fortsätter att visa omsättningstillväxt, på en annars stagnerande fordonsmarknad, vilket är drivet av tidigare års framgångsrika införsäljning av nya kundprojekt. Vår uppfattning är att vår konkurrenskraft har fortsatt att stärkas och förhandling pågår om ett flertal större kundprojekt.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

Under kvartalet genomfördes en rationalisering vilken kommer att ge årlig kostnadssänkning om cirka 2,0 Mkr med full effekt redan från inledningen av 2017. Kostnaden för denna organisationsförändring uppgår till 1,0 Mkr och belastar kvartalsresultatet."
 
« Tillbaka