ECOMB: Svag rapport med ljusa framtidsutsikter
2016-11-28

"Kvartalsredogörelse juli-september 2016

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 674 TSEK (5 575 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster – 1 308 TSEK ( 624 TSEK )

Perioden januari-september 2016

· Nettoomsättningen januari-september uppgick till 9 677 TSEK (9 898 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -1 641 TSEK (318 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,14 SEK (0,05 SEK)
· Antal aktier:11 477 886 st( 11 477 886 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 2 046 512 TSEK (7 974TSEK)

Orderstocken** under Q3 sjönk något jämfört med Q2 och har reducerats i takt med upparbetningen av främst Martinique-projektet. Resurser under Q2 och Q3 har omfördelats mot marknadsföring o försäljning.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Vår kanske största faktura genom tiderna har ännu ej betalats, det är fråga om totalt ca 7 MSEK från ACBoilers gällande tillverkningen av utrustningen i Martinique-projektet. Trots ett antal krav har vi ännu inte sett några pengar på kontot. Men vårt kontrakt med ACBoilers lyder under fransk lagstiftning och där har vi en ”fallskärm”. Enligt fransk lag har en underentreprenör rätt att få betalt från slutkunden (ALBIOMA) om kunden (ACBoilers) vägrar betala och vi har nu aktiverat denna klausul. Dock måste administrativa kvarnar mala färdigt innan betalningen kan verkställas, något som vi räknar med ska ske före jul. Därför har vi tvingats sälja en del av våra kortfristiga placeringar. Kassan uppgick till 2 MSEK vid periodens utgång.

Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 1,3 MSEK, vilket är i nivå med förväntningarna under ett år utan nya order av större projekt.

ECOMB Ocean Recycle

ECOMB Ocean Recycle utgör ett helt nytt affärsområde som fokuserar på syresättning av förorenade hav, t.ex. Östersjön, samtidigt som man producerar grön vätgas utan att systemet förbrukar någon energi.

ECOMB har under ca 20 års tid arbetat med miljöteknik och inriktningen har varit mot större kraftverkspannor inom industri och energiproduktion. Huvudprodukten Ecotube kännetecknas av stegad lufttillförsel, där syre tillförs med hög precision och kraftig turbulens till förbränningsgaser i pannorna.

Vi har sedan länge haft ambitionen att bredda vår produktportfölj, kärnverksamheten med fokus på reduktion av utsläpp av kväveoxider och oförbränt har hittills inte infriat förväntningarna. En hel del nya idéer har kommit fram under årens lopp och den senaste - Ocean Recycle - är den allra intressantaste. Här handlar det också om syretillförsel med precision, men till vatten och i betydligt större volymer. En annan gemensam nämnare är strömningstekniken, där vi har utvecklat en hög kompetensnivå inom bolaget, det spelar ingen roll vilket medium det gäller – gaser såväl som vätskor följer ofta samma mönster. Tekniken är dessutom patentsökt, med möjlighet till världspatent.

Vi har sedan flera år haft en nära relation, bl.a. är vissa av huvudägarna desamma, med bolaget PROPit AB som vi nyligen tecknade ett licensavtal med. För undvikande av jävsmisstankar har dock ECOMB och PROPit gemensamt beslutat att häva licensavtalet och hänskjuta frågan om licensavtalets ingående till en extra bolagsstämma den 15 december 2016. Ambitionen är att kunna inkludera PROPits know-how och patent kopplade till framdrift av fartyg med hjälp av vindkraftverk. I samband med den extra bolagsstämman ska även bolagsordningens lydelse ses över, dels för att kunna registrera en bifirma för det nya affärsområdet och dels för att få en allmänt bredare lydelse som möjliggör eventuellt nya affärsområden inom miljö- och energiteknik i framtiden.

PROPit har tillsammans med Chalmers nyligen genomfört två projekt på totalt 10 MSEK, där den grundläggande tekniken för framdrift med vindkraft av stora tankers med framgång undersöktes och verifierades, bl.a. med tester på STENAs demonstrationsfartyg.

En snabblöpande vindturbin fungerar ungefär som ett segel. Det skapas en s.k. trustkraft som driver fram båten, något som inte kan utnyttjas när vindkraftverket står fast förankrat på ett berg. Elektricitet genereras samtidigt på vanligt vis i generatorn, det blir alltså en dubbel effekt och utnyttjande av vindenergin – fartyget drivs framåt utan bränsle!

Östersjön i fokus

Mer eller mindre hela Östersjön kan betecknas som ett eutrofierat (övergött) hav. Naturvårdsverket klassar övergödningen som det absolut största hotet mot havsmiljön, att stoppa övergödningen ingår också i svenska statens övergripande miljömål för en bättre miljö.

Forskningsprojekt som pågått i Östersjön visar att det finns stora mängder fosfor lagrat i bottensedimenten på de syrefria havsbottnarna, ett resultat av gamla synder, exempelvis utsläpp av orenat avloppsvatten. Fosforn frigörs från de döda bottnarna och är motorn till den algblomning vi sett bli allt värre under senare somrar. Under de senaste tjugo åren har emellertid utsläppen i Östersjön minskat betydligt, men det räcker inte för att komma till rätta med problemen, det är en ond cirkel som med fördel kan stoppas med syresättning.

I bl.a. forskningsprojekten BOX och PROPPEN, finansierade av Naturvårdsverket, Vinnova och Formas, har man undersökt möjligheterna att artificiellt syresätta havsbottnar i Östersjön genom att pumpa ner syrerikt havsvatten från ytligare vattenlager. Det skulle handla om ett stort antal pumpar, som drivs med vind-eller vågkraft och skulle sänkas ned till ca 50 meters djup för att pumpa syrerikare vatten till de djupare skikten som ofta är syrefattiga eller helt syrelösa. Tekniken är dyr och en hel del tekniska problem återstår att lösa, dessutom finns frågetecken om hur de salthalts- och temperaturförändringar som pumpningen åstadkommer kan påverka de biologiska och kemiska förhållandena i bottenvattnet.

Naturvårdsverket har i sin rapport 5937 beräknat att den sammanlagda betalningsviljan, nyttan för Östersjöstaterna av ett friskt Östersjön, uppgår till hela 4,8 miljarder euro per år.

Vår teknik

Vår teknik innebär för det första helt andra volymflöden, ca 100.000 ggr större flöden krävs för att pumpa ner samma mängd syre till de döda bottnarna med jämfört med vår teknik. Detta innebär att strömmar, temperaturer och salthalter (torskens reproduktionsförmåga känslig för salthalten) kommer att påverkas, något som kommer att förbli opåverkade med vår ”precisionsteknik”. Att pumpa ner stora vattenflöden, enligt beräkningar som 20 stora älvar, från ett antal stationära enheter är en grov teknisk lösning, vi kan i princip skräddarsy syretillförseln till varje enskilt havsområde – från mindre havsvikar till större områden där fler fartyg kan arbeta tillsammans. Då kan vi även ta hänsyn till årliga variationer, en betydligt mer flexibel lösning.

Att använda elektricitet för att spjälka vatten till syrgas och vätgas, s.k. elektrolys, är en välkänd metod som funnits i över 100 år. Vattnet kommer från Östersjön, det krävs endast en enkel rening av havsvattnet och elektriciteten till elektrolysören kommer från vindturbinen. En liter vatten ger ca 110g vätgas och 880 g syrgas.

Vårt speciella spridarsystem med en Ecotube OR i centrum kan med turbulens tillföra önskat flöde av syre och på det havsdjup som ger maximal nytta, eventuellt överskott lagras ombord på fartyget.

Den producerade vätgasen lagras på fartyget, beroende på fartygens storlek kommer 5-10 kg vätgas/h att kunna produceras. Det skulle årligen kunna räcka som bränsle till 300-600 bilar med förbränningsmotorer eller bränsleceller. På Arlanda öppnade förra året den andra macken i Sverige där man kan tanka vätgas. Priset är ca 80 kr/kg, vilket motsvarar ca 8 kr/mil för en bränslecellsbil. Alternativt finns många industrier, t.ex. järn- och stålindustrin, som är intresserade av att köpa grön vätgas.

Projektet

Nästa steg i utvecklingen av tekniken är att genomföra storskaliga försök och projektet med att ta fram ett demonstrationsfartyg har precis startat. Demonstratorn kommer att dimensioneras i skala 1:3/1:4 av den tänkta optimala storleken. Syftet är att demonstrera tekniken och bl.a. undersöka hur mycket syre och väte som kan produceras under verkliga förhållanden ute på Östersjön, optimera driftparametrar och syresättningstekniken.

På längre sikt kan teknik utvecklas som möjliggör obemannade farkoster, men i det korta perspektivet är det ett bemannat fartyg med 2-3 mans besättning som ska sjösättas. Produktion och lagring av explosiva gaser som vätgas innebär också att ett rigoröst regelverk måste följas.

Finansieringen av projektet undersöks för närvarande, vi förväntar oss ett stort intresse och kommer därför att gå ut till intressenter som vill vara en del i att återställa Östersjön.

Styrelsen har beslutat att allokera max 1 MSEK under perioden 2016-17 för att komma i mål med finansieringen av projektet. En första preliminär kostnadskalkyl indikerar en budget på 20-30 MSEK för att ta fram demonstrationsfartyget. Målgruppen är näringsliv, exempelvis intresserade företag inom branschen, men även privatpersoner som har ett tillfrisknande av Östersjön på sin agenda kan bli aktuella. Vidare räknar vi med att vätgasindustrin kommer att vara intresserade och aktivt delta i projektet. Chalmers räknar vi också med att ingå i projektgruppen och vi kommer att förutom från intressenterna ovan söka bidrag från offentliga anslagsgivare, kanske även från EU.

Projekt

Fortsatt mellanlagring av utrustningen till Martinique

Jämfört med den ursprungliga tidplanen i Martinique-projektet har vi nu nått nivån ”kraftigt försenat”. Utrustningen som tillverkats i Sverige och Frankrike var färdig redan i somras och är sedan dess mellanlagrad hos huvudleverantörerna i de båda länderna. Fortfarande finns inget definitivt leveransdatum fastställt. Prognosen är emellertid leverans inom 1-2 månader.

Den främsta orsaken till den utökade förseningen är ”protester” från den lokala befolkningen på ön. Den franska ”överhögheten” har aldrig varit populär och nu försöker man med olika medel krångla till färdigställandet av bygget och vi har tyvärr inga möjligheter att påverka denna situation.

Utökade förstudier i Lillers

Tereos har efter de genomförda CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningarna beställt ytterligare en förstudie inför uppgraderingen av den koleldade pannan på sockerbruket i Lillers, N Frankrike. Den här gången handlar det om en datorsimulering av ångsystemet, bl.a. hur överhettarnas funktion förbättras efter en installation av Ecotube. Slutkunden har också anlitat en större teknisk konsultfirma för att assistera med upphandlingarna framöver, inte bara till Lillers – övriga sockerbruk i Tereos ägo kommer också att behöva installera reningsutrustning inför kommande hårdare emissionskrav. Tereos har under hösten också besökt två av våra referensanläggningar i Frankrike, där Ecotube-system har varit i drift sedan länge och fungerar mycket bra. Även ett besök till vår senaste koleldade anläggning i Polen, de tre pannorna i Lublin, är inplanerat till i slutet av året.

Trögstartad eldstadskamera

Ett flertal kunder i Sverige har efterfrågat den stationära eldstadskameran som vi säljer i samarbete med Clean Combustion, men vissa problem hos deras underleverantörer har försenat hela projektet och medfört att vi egentligen inte har kommit igång med detta. Under tiden har dock marknadsföringsmaterial tagits fram, så nu är vi strax redo att komma igång på allvar.

Bästa budet – ändå utan nytt kontrakt i Polen

Vi var under sommaren mycket förhoppningsfulla om att få ett nytt kontrakt i Polen, en anläggning med hela 4 koleldade pannor där nya krav på inte bara NOx och CO utan även SOx skulle infrias. ECOMB ingick i ett konsortium tillsammans med vår polska partner ICS och andra bolag i Polen, offerten för Turn-key-projektet landade på 190 MSEK. Efter en omfattande utvärdering av offerterna fick vi högst poäng och blev utvalda som leverantörer. Tyvärr hade dock slutkunden avsatt en budget på endast 110 MSEK och efter försök med interna omfördelningar mm tvingades kunden till slut att kasta in handduken och annullera hela upphandlingen. Med nya pengar och kanske ett annat upplägg kommer en ny förfrågan om offerter att skickas ut under 2017.

Panndiagnos till biopanna i norra Sverige

Vi har nyligen fått en beställning på en panndiagnos till en biobränsleeldad panna i norra Sverige. Pannan eldades tidigare med hushållsavfall och övergången till biobränsle har inte varit utan problem. Biobränslet i detta fall utgörs till stora delar av rivningsvirke, ett torrt bränsle som ger upphov till höga temperaturer med beläggningsproblem som följd inne i pannan. Emissionerna av CO och NOx är andra parametrar som måste förbättras.

Marknad

Offensiv marknadsföring i Polen

Polen är fortsatt en av de intressantaste marknaderna, de nya IED (Industrial Emission Directives) inom EU-lagstiftningen sätter press på anläggningsägarna. Vår polska partner ICS från Poznan arbetar hårt och målmedvetet mot nya affärer, det känns riktigt bra och vi ser med stor tillförsikt framåt. Tanken är att utnyttja deras ambitiösa och kompetenta ingenjörer även på andra marknader. Främst är det koleldade pannor som står i fokus, men även biobränsleeldade pannor finns på prospektlistan.

Vår referensanläggning i Lublin går fortsatt bra, oerhört viktigt med tanke på nya affärsmöjligheter.

Ecotube-systemet har också presenterats på följande konferenser under hösten;

- XX Forum Cieplownikow Polskich, Miedzyzdroje (Selection of cost-effective technical solutions for IED compliance on Water boilers operated on peak load)

- 4XII Konferencja Techniczna 2016, Warszawa (Technical solutions to adapt boilers for IED, BAT conclusions, RES and Energy Efficiency Directive)

Tyskland skärper kraven – nya affärsmöjligheter

Den tyska marknaden har varit hittills varit en besvikelse, men nu kanske det finns ett eller två ljus i tunneln. Tyskland har i många aspekter varit ett föregångsland inom miljöområdet och trots beslutet om att avveckla kärnkraften kommer även kolpannor att skrotas. Det innebär att de som kommer finnas kvar inom överskådlig framtid kommer att vara högt prioriterade hos energibolagen och man pratar om investeringshorisonter på

minst 10 år (ROI = Return On Investment). Vi har tillsammans med vår tyska partner besökt en av de allra största, presenterat Ecotube-systemet och kunden har begärt en offert på en panndiagnos.

Tyskland eldar ungefär lika mycket avfall per capita som i Sverige. I Sverige har vi det unika NOx-avgiftssystemet (anläggningsägaren betalar 50 kr/kg NOx), vilket har resulterat i utsläppsnivåer en bra bit under vad som rekommenderas – 200 mg/Nm3 – i EU-direktivet IED. I Tyskland har ett flertal anläggningsägare nyligen fått hårdare krav; 150 istället för 200 mg/Nm3, vilket öppnar nya möjligheter för oss.

Positiva signaler från England

Efter möte med vår kund Melton Renewable Energy (f.d. Fibrowatt) i England kan vi konstatera att Ecotuberna i Glanford (pannan eldas med kött- o benmjöl) är i drift 13 år efter installationen och att man funderar på en uppgradering av Ecotube-systemet i Eye (pannan eldas med en blandning av kyckling-exkrementer och halm).

Men även nya brittiska kunder, med anläggningar och pannor inom kol, biobränsle och avfall bearbetas av vår partner BioC Ltd. Vi identifierar pannornas problemområden och sätter ekonomiskt värde på alla parametrar vi kan förbättra, inte bara NOx och CO. När det gäller avfallspannorna ligger störst värde i att kunna elda mer avfall samt minska andelen flygaska.

Trots en attraktiv offert med kort ROI har vi inte lyckats komma i mål med en installation i den stora koleldade pannan där vi genomförde en panndiagnos i våras. Osäkerheten om framtiden för den här anläggningen är fortsatt stor efter Brexit.

Mot större kolpannor tillsammans med OEM

Vi berättade i halvårsrapporten om ett nyligen inlett samarbete med ett OEM-bolag, ett mycket kompetent företag och en av leverantörerna av förbränningsteknik till de allra största fastbränslepannorna i världen. Efter några månaders stiltje med andra prioriteringar är vi nu åter igång och ett besök på vår koleldade referensanläggning hos CPCU i Paris står för dörren. Man har ett fokus på Europa och Asien, men också ett kontor i USA.

P-Ecotube

Vi har valt att tillsvidare prioritera ner utvecklingen av P(Powder)-Ecotube konceptet, där tillförsel av pulverformiga material i pannor sker via specialdesignade Ecotuber. Bristen på kombinationen billigt/lämpligt pulverbränsle och en intresserad slutkund är huvudorsaken bakom beslutet.

Full satsning på försäljning i Sverige

Efter en första del av året, där interna resurser allokerades till Martinique-projektet, är vi nu i full gång med marknadsföring och försäljning på hemmaplan.

Vi försöker i det initiala skedet ha en bredare profil än tidigare och kan nu också addera ett nytt optimeringsverktyg till vår produktportfölj, en mjukvara för att maximera det ekonomiska utbytet av producerad ånga eller hetvatten.

På ett mer systematiskt sätt än tidigare gör vi nu också kundens kalkyl, dvs hur stor den totala besparingen blir efter en uppgradering av pannan, alltifrån trimningar av befintligt SNCR-system och projektering av rökgasåterföring till en komplett installation av ett Ecotube-system. Då har vi satt värden på ökat effektuttag, bättre verkningsgrad, mindre flygaska och tillhörande beläggningsproblem på eldstadsväggar och överhettare, minskade NOx-avgifter, lägre CO och oförbränt i flygaskan, minskad förbrukning av kemikalier till SNCR-systemet, lägre ammoniak-slip etc

Händelser efter periodens utgång

Ansökan om bifirma

ECOMB har ansökt till Bolagsverket om att bilda en bifirma ECOMB Ocean Recycle för det nya affärsområdet som fokuserar på syresättning av förorenade hav, t.ex. Östersjön, samtidigt som man producerar grön vätgas utan att systemet förbrukar någon energi.

Extra bolagsstämma

ECOMB AB (publ) har sedan ett antal år en nära relation till PROPit AB. För undvikande av jävsmisstankar har ECOMB och PROPit gemensamt beslutat att med omedelbar verkan häva det licensavtal som parterna nyligen ingått. Frågan om licensavtalets ingående hänskjuts istället till extra bolagsstämma som kommer hållas den 15 december 2016. I samband med stämman ska även bolagsordningens lydelse ses över.

ECOMBs gamla affärsområde och verksamheten med Ecotube-systemet för att förbättra miljö- och energiprestanda i fastbränsleeldade pannor kommer endast i ringa omfattning att påverkas av detta."
 
« Tillbaka