Novotek: Godkänd rapport
2016-11-10

"Delårsrapport januari – september 2016

· Orderingången uppgick till 130,6 (147,7) MSEK, varav 34,9 (37,9) under tredje kvartalet.
· Rörelseintäkterna uppgick till 146,1 (156,3) MSEK, varav 41,8 (48,0) under tredje kvartalet.
· Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (11,1) MSEK, varav 1,0 (3,7) under tredje kvartalet.
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (8,5) MSEK, varav 0,8 (2,9) under tredje kvartalet
· Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,8) kronor, varav 0,1 (0,3) under tredje kvartalet.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 (7,7) MSEK, varav 1,4 (4,8) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Under det tredje kvartalet ökade osäkerheten och många affärer senarelades under den viktiga avslutningen av september. Detta påverkade framförallt de nya produktområdena men även automationsområdet påverkades negativt.
Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Predix och Thingworx är de två ledande plattformarna inom industriell IoT enligt flera analyshus. Novotek har som första aktör på marknaden genomgått plattformscertifieringsutbildningar för båda dessa industriella IoT-plattformar. Detta ger Novotek möjligheter att kunna leverera lösningar från både PTC och GE, vilket gör Novoteks position unik.
Utsikter
Osäkerheten har tilltagit och marknaden förväntas därför vara avvaktande vad gäller nyinvesteringar i system och produkter. Arbetet med att införa erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att skapa tillväxtmöjligheter för Novotek."
 
« Tillbaka