Concejo: Stark bokslutsrapport!
2024-02-21

Kvartal 4, 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 157,3 MSEK (134,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,8 MSEK (15,2).

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 21,8 MSEK (2,3).

• Periodens resultat uppgick till 24,6 MSEK (1,2).

• Resultat per aktie uppgick till 2,63 SEK (–0,05).

• Concejo accepterade ett bud på innehavet i Dracoon GmbH. Transaktionen medför en resultateffekt i fjärde kvartalet 2023 på 12,0 MSEK.

• Concejos intressebolag Envigas fick via en nyemission Outokumpu som delägare och industriell partner, vilket gör att bolaget därmed har resurser att inleda en industrialiseringsprocess för storskalig produktion av högkvalitativt biokol.

• Concejos delägda dotterbolag SAL Navigations nya lotssystem, SAL SPU-100, godkändes av Panamas kanalmyndighet (ACP). Godkännandet befäster SAL Navigations position som en ledande specialist inom navigationsteknologi och öppnar upp nya affärsmöjligheter.

Kvartal 1–4, 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 535,2 MSEK (371,7).1

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,5 MSEK (–79,4).1

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 13,9 MSEK (–190,5).

• Periodens resultat uppgick till 13,2 MSEK (–191,6).

• Resultat per aktie uppgick till 1,39 SEK (–16,19).

Händelser efter periodens utgång

• Styrelsen föreslår årsstämman 0,00 SEK (0,00) i ordinarie utdelning samt en extra utdelning om
3,00 SEK (0,00) per aktie.

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång
 
« Tillbaka