Precomp Solutions: Bokslutsrapport
2024-02-19

"Perioden januari - december 2023 i sammandrag
- Nettoomsättning uppgick till 210,5 Mkr (219,7)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 Mkr (-2,5)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,5 Mkr (-7,3)
- Kassaflöde från den löpande verksamhetet uppgick till -1,1 Mkr (0,0)
- Soliditeten i bolaget uppgår till 27 % (23 %)
- Verksamheten i det bulgariska dotterbolaget har avslutats, påverkan på året ca -6,7 Mkr

Perioden oktober - december 2023 i sammandrag
- Nettoomsättning uppgick till 49,1 Mkr (56,5)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,5 Mkr (-3,6)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,0 Mkr (-4,9)

Kommentar från VD och koncernchef Jonas Andersson

Fjärde kvartalets resultat
Nettoomsättningen för perioden var lägre än föregående år, 49,1 Mkr mot 56,5 Mkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev -2,5 Mkr (-3,6) för perioden och rörelseresultatet (EBIT) landande på -2,0 Mkr (-4,9). Försäljningsvolymen i antal detaljer för fjärde kvartalet i år är drygt 18 % lägre jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Resultat 2023
Nettoomsättningen för året var något lägre än föregående år, 210,5 Mkr mot 219,7 Mkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev 1,6 Mkr (-2,5) för året och rörelseresultatet (EBIT) landande på -2,5 Mkr (-7,3). Försäljningsvolymen i antal detaljer för 2023 är drygt 6 % lägre jämfört med 2022. Försäljningen mot fordonsindustrin har legat stabilt under året, minskningen har skett på övriga kundsegment.

I samband med bokslutsarbetet har vi genomfört en värdering av våra fastigheter vilket resulterat i en uppskrivning om 13,4 msek motsvarande ca 80 % av marknadsvärdet. Denna värdering är i linje med tidigare genomförd värdering i november 2019.

Vi har under året gjort flera aktiviteter för att stärka företaget inför framtiden. Verksamheten har konsoliderats till Sverige för att samla kompentensen och minska kostnader för indirekta funktioner. Detta har belastat resultatet för året negativt, totalt har kostnaderna för detta uppgått till cirka 6,7 Mkr inklusive förlusten i den bulgariska enheten vars resultat landade på -3,9 Mkr.

Vi har startat upp vår resa att arbeta enligt LEAN production genom att genomföra en grundutbildning för alla anställda, samt tagit de första stegen för att forma en struktur för att arbeta med uppföljning och förbättringar i bolaget. Vi har också genomfört en organisationförändring för att möjliggöra en balanserad fördelninga av ansvar och befogenheter och därmed ett effektivare arbete framåt. Vi har även genomfört prisförändringar mot våra kunder för att kompensera för det ökade kostnadsläget.

I slutet av året har vi även jobbat med våra målbilder för 2024 och planerat aktiviteter för att nå våra uppsatta mål.

Förväntningar inför 2024
Våra kunder inom fordonsindustrin förväntas ligga kvar på en stabil nivå medan vissa av våra kunder inom övriga segment ser ut att ha fortsatt lägre behov. Vi har startat upp målinriktad verksamhet för att bredda kundbasen, i syfte att generera nya kunder och nya volymer.

Arbete pågår med interna kostnadsreduktionsprojekt och effektiviseringar för att skapa bättre lönsamhet för framtiden. Utvecklingen är positiv och vi ser fram emot att skapa ett starkare bolag under 2024."
 
« Tillbaka