HAKI (f d Midway): Bokslutskommuniké
2024-02-07

"Bokslutskommuniké 2023 - HAKI Safety AB

”Bra avslutning på året med förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde”
Sverker Lindberg, VD och koncernchef

Fjärde kvartalet 2023

* Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 271 Mkr (261). Organiskt ökade omsättningen med 3 procent.
* EBITA ökade med 30 Mkr och uppgick till 15 Mkr (-15). Omstruktureringskostnader påverkade resultatet negativt med -5 Mkr (-11).
* Rörelseresultatet ökade med 19 Mkr och uppgick till 19 Mkr (0). Omvärdering av tilläggsköpeskillingar och nedskrivning av förvärvsrelaterade tillgångar hade en nettoeffekt på resultatet med 7 Mkr (18).
* Nettoresultatet efter skatt uppgick till 7 Mkr (-10).
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71 Mkr (-16).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,26 kr (-0,37) och efter utspädning till 0,25 kr (-0,36).
* Koncernen namnändrades till HAKI Safety i december 2023.
* Tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Novakorp Systems omförhandlades med en reducering av maximalt belopp till 5 MEUR (7) och en förlängd intjäningsperiod.
* FAS Converting Machinery avyttrades den 24 januari 2024.

Januari - december 2023

* Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 188 Mkr (1 168). Organiskt minskade omsättningen med 12 procent.
* EBITA ökade med 6 Mkr och uppgick till 90 Mkr (84).
* Rörelseresultatet minskade med 3 Mkr och uppgick till 99 Mkr (102).
* Nettoresultatet efter skatt uppgick till 62 Mkr (71).
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 153 Mkr (-53).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,27 kr (2,60) och efter utspädning till 2,24 kr (2,57).

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,90 kr per aktie (0,80)"
 
« Tillbaka