Lagercrantz: Stark rapport!
2016-10-26

"Andra kvartalet (1 juli – 30 september 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 684 MSEK (711).
· EBITA ökade med 15% till 94 MSEK (82), vilket innebar en EBITA marginal om 13,7% (11,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 311 MSEK att jämföra med 257 MSEK för räkenskapsåret 2015/16.
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % till 82 MSEK (73), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,0 % (10,3).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 11 % till 81 MSEK (73) och resultat efter skatt ökade med 12 % till 63 MSEK (56).
· Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,72 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 26 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 % jämfört med 40 % vid räkenskapsårets början.
· Under kvartalet förvärvades Skomø A/S, med en årlig omsättning om ca 45 MDKK.

Första halvåret (1 april – 30 september 2016)

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 466 MSEK (1 499).
· EBITA ökade med 10 % till 188 MSEK (171), vilket innebar en EBITA marginal om 12,8 % (11,4).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 138 MSEK (84).
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9 % till 165 MSEK (152), motsvarande en rörelsemarginal om 11,3 % (10,1).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 163 MSEK (149) och resultat efter skatt ökade med 11 % till 126 MSEK (114)."
 
« Tillbaka