Lagercrantz: Stark rapport
2016-07-20

"Lagercrantz delårsrapport Q1 2016/17

1 april – 30 juni 2016
* Nettoomsättningen uppgick till 781 MSEK (788).
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 % till 84 MSEK (79), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,8 % (10,0).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 83 MSEK (76).
* Resultat efter skatt ökade med 10 % till 64 MSEK (58).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 0,94 SEK (0,85) och för den rullande tolvmånadersperioden till 3,63 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 24 % (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39 % jämfört med 40 % vid kvartalets början.
* Under kvartalet har två företag förvärvats, Kondator AB och GasIQ AB, med en total årlig omsättning om ca 105 MSEK.
* Årsstämma hålls den 30 augusti 2016, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. en höjning av utdelningen till 1,75 SEK (1,50) per aktie."
 
« Tillbaka