ECOMB: Kvartalsredogörelse jan - mars
2016-05-27

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2016;

Perioden januari-mars 2016
· Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 5 882 TSEK (1181 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -372 TSEK (-270 TSEK)
· Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,03 SEK)
· Antal aktier: 11 447 886 st (10 002 034 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 2 549 TSEK (2 861 TSEK)

Styrelsen beslutade på ett styrelsemöte i november 2015 om att övergå till succesiv vinstavräkning för tjänsteuppdrag till fast pris från och med den 1 januari 2016. Anledningen till denna ändring är att flera av bolagets projekt sträcker sig över en längre tid och att man med denna ändring redovisar intäkter i takt med upparbetning istället för, som tidigare, när hela arbetet är slutfört. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år men omräknat enligt nya redovisningsmetoden."
 
« Tillbaka