Duroc: Rapport
2023-11-07

"Splittrad utveckling men förbättrat resultat

Första kvartalet juli 2023 – september 2023
* Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 726,8 Mkr (862,7). Den organiska tillväxten** för kvarvarande verksamheter var -13 procent. Sjunkande råvarupriser reducerar omsättningen då dessa i betydande utsträckning också reducerar pris till slutkund.
* Justerad EBITDA* ökade med 32 procent och uppgick till 20,8 Mkr (15,8), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 2,9 procent (1,8).
* Justerad EBIT* ökade till -5,6 Mkr (-12,4).
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 Mkr (-12,4).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,8 Mkr (131,8).
* Resultat efter skatt uppgick till -3,0 Mkr (-11,1)
* Justerat resultat per aktie uppgick till -0,09 kronor (-0,28).
* Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,28).
* Likvida medel uppgick per 30 september till 28,4 Mkr (47,1) och nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 100,2 Mkr (129,7), vilket är en minskning med 14,7 Mkr sedan föregående kvartal. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275,0 Mkr (271,7).
* Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 066,3 Mkr (1 267,0) och soliditet till 59 procent (56).
* Efter kvartalets utgång, den 7:e november 2023, tillkännagav Duroc ett strategiskt samarbete med LKAB avseende en försäljning av 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB till en preliminär köpeskilling om ca 75 mkr tillsammans med en gemensam satsning på en helt ny produktionsanläggning i Luleå. Detta kommer att möjliggöra en utökad produktionskapacitet för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten."
 
« Tillbaka