Lagercrantz: Stark rapport!
2016-05-10

"1 april 2015 – 31 mars 2016 (12 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 7 % till 3 057 MSEK (2 846).
· Rörelseresultatet ökade med 14 % till 315 MSEK (276), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 16 % till 307 MSEK (265).
· Resultat efter skatt uppgick till 241 MSEK (203). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 18 % och uppgick till 3,54 SEK (2,99).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
· Under räkenskapsåret 2015/16 har tre förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig försäljning om ca 370 MSEK. Dessutom avyttrades bolaget Betech Data A/S, med en årlig försäljning om ca 180 MDKK.
· Efter periodens slut förvärvades Kondator AB, med en årlig försäljning om ca 60 MSEK.
· Under perioden genomfördes en split till villkoren 3:1.
· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 1,75 SEK (1,50) per aktie.

1 januari – 31 mars 2016 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 790 MSEK (784).
· Rörelseresultatet ökade med 8 % till 84 MSEK (78), motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 % (10,0).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 81 MSEK (74) och resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (56)."
 
« Tillbaka