Nilörngruppen: Stark rapport!
2016-05-09

"Perioden januari - mars
· Orderingången ökade med 8 % till 149 (138) MSEK
· Omsättningen ökade med 9 % till 120 (109) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (4,7) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 7,3 (3,5) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 0,64 (0,31) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-7,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Stark inledning på året vad gäller omsättning och resultat, men även mot
bakgrund av ökad orderingång

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Beslut att implementera ett nytt affärssystem, vilket sker under andra
halvåret 2016 och under 2017"
 
« Tillbaka