Midway: Rapport
2023-10-25

”Fortsatt avvaktande marknad men med återhämtning mot slutet av kvartalet”
Sverker Lindberg, VD

Tredje kvartalet 2023

- Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 251 Mkr (299). Organiskt minskade omsättningen med 33 procent.
- EBITA minskade med 16 Mkr och uppgick till 9 Mkr (25).
- Rörelseresultatet minskade med 12 Mkr och uppgick till 18 Mkr (30). Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet positivt med 11 Mkr (7).
- Nettoresultatet efter skatt uppgick till 10 Mkr (26).
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 Mkr (26).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 kr (0,95) och efter utspädning till 0,36 kr (0,94).

Januari - september 2023

- Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 917 Mkr (907). Organiskt minskade omsättningen med 17 procent.
- EBITA minskade med 24 Mkr och uppgick till 75 Mkr (99).
- Rörelseresultatet minskade med 22 Mkr och uppgick till 80 Mkr (102).
- Nettoresultatet efter skatt uppgick till 55 Mkr (81).
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 Mkr (-37).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,01 kr (2,96) och efter utspädning till 1,98 kr (2,92).
- Styrelsen har fastställt utdelningsdag för den andra hälften av aktieutdelningen om 0,40 kr per aktie från årsstämman 25 april 2023, till den 2 november 2023.

VD:S KOMMENTAR
Fortsatt avvaktande marknad men med återhämtning mot slutet av kvartalet
Midway rapporterar ett svagt tredje kvartal men såg en återhämtning mot slutet av perioden.
Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2023 minskade med 16 procent jämfört med
föregående år. Den organiska tillväxten var negativ med 33 procent. Förvärvade enheter
bidrog med 14 procent och valutaeffekter hade en positiv påverkan på omsättningen med 3
procent.

I förhållande till motsvarande period föregående år har kunder avvaktat med större
beställningar, vilket förklaras av den generella osäkerheten i omvärlden, hög inflation och
höga räntenivåer. Det har in sin tur påverkat koncernens omsättning negativt. Vi kan dock
konstatera att vi är mindre konjunkturkänsliga i och med vår strategiska diversifiering mot fler
marknadskategorier och geografier. Försäljningen av säkerhetsprodukter och -lösningar till
energisektorn och infrastrukturprojekt var fortsatt god under kvartalet samtidigt som
försäljningen till bostadsbyggen var fortsatt negativ. Norge och Danmark utvecklades starkt
medan Sverige och Kanada hade en fortsatt svag marknadsutveckling. Den underliggande
efterfrågan är emellertid god och vi såg en återhämtning i orderböckerna mot slutet av
kvartalet.

Trots minskad omsättning och lägre resultat i kvartalet jämfört med föregående år uppgick
bruttomarginalen till en fortsatt stabil och tillfredsställande nivå. Vi har medvetet minskat våra
lager, som ett resultat av dels konsolideringar av förvärv, dels effektiviseringar och tillfälliga
produktionsstopp.

Resultatet var lägre än motsvarande kvartal föregående år. Genomförda kostnadsbesparingar
har inte fullt ut kompenserat den lägre omsättningen. Vi följer marknadsutvecklingen noga
och är beredda att snabbt anpassa vår verksamhet vid behov.

För våra aktieägare är det värt att notera att styrelsen, i enlighet med årsstämmans beslut den
25 april 2023, fastställt utdelningsdag för den andra hälften av aktieutdelning om 0,40 kronor
per aktie till den 2 november 2023. Den totala utdelningen för året uppgår till 0,80 kronor per
aktie.

Flera tillväxtinitiativ
Koncernen arbetar kontinuerligt och brett med olika organiska tillväxtinitiativ. Strategisk
uthyrning, HAKIs e-handelsplattform, ökad digitalisering samt lansering av produkter på fler
marknader är några av de projekt som är viktiga för den organiska tillväxten. Kompletterande
förvärv är som tidigare en del av koncernens tillväxtstrategi där det långsiktiga målet är att
förvärva ett till två bolag per år. Parallellt med att konsolidera genomförda förvärv söker vi
förvärv som geografiskt eller produktmässigt kan komplettera vårt befintliga erbjudande.

Stabil finansiell ställning
Koncernens skuldsättning har minskat sedan årsskiftet men är fortsatt högre jämfört med
tidigare perioder. Under rådande marknadsläge är vi därför konservativa med nya
investeringar. Arbetet med att minska lagernivåerna fortsätter vilket tillsammans med övriga
effektiviseringsåtgärder också bidrar till att minska skuldsättningen.

Tillförsikt inför framtiden
Händelser i omvärlden utgör fortsatt en betydande osäkerhet för marknadsutvecklingen
framöver och flera kunder har avvaktat med större beställningar. Marknaden är svårbedömd.
Vi upplever dock att den underliggande efterfrågan är god och vi såg en återhämtning i
orderböckerna mot slutet av kvartalet.

Globala megatrender som fortsatt befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av energi
och infrastruktur, samtidigt som det ställs allt högre krav på säkerhet på tillfälliga
arbetsplatser. Med dessa trender i ryggen ser vi sammantaget positivt på framtiden.
 
« Tillbaka