Precomp Solutions: Rapport
2023-10-25

"Perioden januari - september 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning uppgick till 161,4 Mkr (163,2)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 Mkr (1,1)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,5 Mkr (-2,4)
Kassaflöde från den löpande verksamhetet uppgick till 5,2 Mkr (6,9)
- Soliditeten i bolaget uppgår till 21 % (29 %)

Perioden juli - september 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning uppgick till 42,8 Mkr (48,9)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,2 Mkr (-3,2)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,4 Mkr (-4,4)

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson

Tredje kvartalets resultat
Nettoomsättningen för perioden var lägre än föregående år, 42,8 Mkr mot 48,9 Mkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev -1,2 Mkr (-3,2) för perioden och rörelseresultatet (EBIT) landande på -2,4 Mkr (-4,4). Försäljningsvolymen i antal detaljer för tredje kvartalet i år är drygt 20 % lägre jämfört med tredje kvartalet 2022.

Vi har under kvartalet avslutat flytten av produktion från Bulgarien till Sverige, vilket har gett en betydande negativ påverkan på resultatet både för det svenska och det bulgariska bolaget. Det bulgariska bolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) blev -1,2 MKr (-0,7) för det tredje kvartalet.

Förväntningar för 2023
Våra kunders kommunicerade behov för fjärde kvartalet ligger på en lägre volym än under föregående år med drygt fem procent, dock högre än utfallet för tredje kvartalet.

Produktionsverksamheten i Bulgarien har avslutats under det tredje kvartalet. Arbetet med att helt avsluta verksamheten kommer att pågå även under årets sista kvartal.

Vi jobbar vidare med effektiviseringar och prisjusteringar för de artiklar som tidigare tillverkades i Bulgarien. Arbete pågår med interna kostnadsreduktionsprojekt, organisations- och arbetstidsförändringar för att skapa bättre lönsamhet för framtiden. Utvecklingen är positiv och vi ser fram emot att skapa ett starkare bolag under 2024.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång."
 
« Tillbaka