Concejo: Rapport
2023-08-31

"Halvårsrapport januari–juni 2023 för Concejo AB

Kvartal 2, 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 130,51 MSEK (87,7).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,22 MSEK (–27,6).
• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 7,8 MSEK (–34,9).
• Periodens resultat uppgick till 7,7 MSEK (–34,9).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,73 SEK (–2,89).
• Vid årsstämman den 24 maj 2023 beslutades om nyval av Ann-Marie Åström och Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade att välja Ann-Marie Åström till styrelseordförande.

Kvartal 1–2, 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 240,53 MSEK (151,4).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –7,34 MSEK (–72,7).
• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –8,1 MSEK (–177,3).
• Periodens resultat uppgick till –10,7 MSEK (–177,2).
• Resultat per aktie för och efter utspädning uppgick till –1,00 SEK (–14,94).

Händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång."
 
« Tillbaka