Precomp Solutions: Rapport
2023-08-22

"Perioden januari - juni 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning uppgick till 118,6 Mkr (114,3)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 Mkr (4,3)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,9 Mkr (2,0)
- Kassaflöde från den löpande verksamhetet uppgick till 4,6 Mkr (9,6)
- Soliditeten i bolaget uppgår till 24 % (32 %)

Perioden april - juni 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning uppgick till 56,6 Mkr (60,7)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,7 Mkr (2,0)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,7 Mkr (0,8)

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson

Andra kvartalets resultat
Nettoomsättningen för perioden var lägre än föregående år, 56,6 Mkr mot 60,7 Mkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev 2,7 Mkr (2,0) för perioden och rörelseresultatet (EBIT) landande på 1,7 Mkr (0,8).

De övriga rörelseintäkterna består främst av elstöd för perioden oktober 2021 - december 2022.

Vi har under kvartalet inlett flytten av produktion från Bulgarien till Sverige, vilket har gett en betydande negativ påverkan på resultatet både för det svenska och det bulgariska bolaget. Det bulgariska bolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) blev -1,6 MKr (0,3) för det andra kvartalet.

Förväntningar för 2023
Våra kunders kommunicerade behov visar fortsatt på relativt stabila volymer.

Vi har slutfört prisförhandlingar med samtliga kunder om kompensation för kostnadsökningar. Vi jobbar vidare med interna kostnadsreduktionsprojekt inom både process- och materialkostnadsbesparingar.

Verksamheten i Bulgarien kommer att avslutas under det tredje kvartalet och vi stänger vår fabrik i Bulgarien den 4:e oktober. Effektiviseringar och, i förekommande fall, prisjusteringar genomförs löpande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
I enlighet med pressmeddelande den 15 augusti har bolaget utsett Jonas Andersson till ny VD. Jonas kommer närmast från Steelo AB där han är VD. Jonas har en gedigen produktionserfarenhet och ett dokumenterat gott ledarskap. Han kommer att börja sin anställning senast den 15 februari 2024."
 
« Tillbaka