Precomp Solutions: Godkänd bokslutsrapport
2016-03-01

"Perioden januari - december 2015 i sammandrag

* Nettoomsättningen för 2015 var 151,8 Mkr (151,3)
* Rörelseresultatet för året uppgick till 2,7 Mkr (2,3)
* Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (0,3)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr (-3,0)
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015

Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag
* Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 40,4 Mkr (38,8)
* Rörelseresultatet för årets fjärde kvartal uppgick till -0,3 Mkr (0,1)
* Resultatet efter skatt uppgick till -0,8 Mkr (-0,4)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatta effektivitetsvinster används nu till offensiva satsningar

Omsättningen för helåret 2015 uppgår till 151,8 Mkr (151,3), vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet har fortsatt att förbättras och uppgår för helåret till 2,7 Mkr (2,3), en förbättring med 0,4 Mkr (16%) från föregående år. Bolagets grundläggande verksamhet har emellertid förbättrats avsevärt mycket mer. Fortsatta effektiviseringar i detaljproduktionen har sänkt bolagets kostnader med cirka 2,0 Mkr. Delar av effektivitetsvinsterna används nu till offensiva satsningar och under året har kostnaderna för försäljning och marknadsföring ökat med 0,6 Mkr och uppgår nu till drygt 5,0 Mkr/år. I detta innefattas bland annat den rekrytering av en av Europas främsta finklippningsspecialister som gjordes i augusti till en nyutvecklad tjänst som affärsutvecklingschef. Vidare har maskin- och fastighetskostnaderna ökat med 1,1 Mkr som en följd av diverse uppgraderingar av företagets maskinpark och fastighet. Allt med syfte att möta 2016 års planerade omsättningstillväxt med en effektivare och tillförlitligare maskinpark samt med en smidigare logistik genom företagets lokaler.

Det operativa kassaflödet är klart positivt för helåret och uppgår till 4,3 Mkr (-3,0).

Då en stor del av bolagets försäljning är till tung fordonsindustrin har vi under året påverkats påtagligt av våra kunders minskade efterfrågan i framförallt Sydamerika och på senare tid även Nordamerika. Vi noterar dock att våra leveranser till kundernas europeiska monteringsfabriker ökar och i princip kompenserar försäljningsbortfallet på den amerikanska kontinenten.

Årets införsäljning av nya projekt har varit mycket god med historiska mått mätt även om den inte riktigt nådde upp till våra högt ställda mål. Införsäljning av detaljproduktion uppgår till 17,5 Mkr/år vid fulltaktsproduktion, medan införsäljning av verktyg uppgår till 7,6 Mkr. Av dessa stod detaljproduktion av lastbilskomponenter för 12,8 Mkr/år. Införsäljningen av ny detaljproduktion är klart över den nivå av produktionsbortfall som sker varje år på grund av utfasning av gamla detaljer. Vi säkerställer därför god omsättningstillväxt under flera år fram över när nya projekt successivt rampas upp till fulltaktsproduktion. Upprampning till fulltaktsproduktion tar typiskt 3-5 år inom fordonsindustrin och detaljer har normalt en livslängd på 6-12 år inom bilindustrin respektive 15+ år inom lastbilsindustrin.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

Sista kvartalet belastas bland annat av extra kostnader för pensionsavsättning om cirka 0,5 Mkr på grund av för låg avsättning under 2014. Likaså belastas kvartalet av extra fastighetskostnad om cirka 0,2 Mkr på grund av felaktig periodisering under 2014 och 2015. Utan dessa kostnader hade bolaget visat ett nollresultat för kvartalet.

Utblick för 2016
Inledningen av året har startat med högre volymer än föregående år. Resultatet av tidigare års införsäljning av nya projekt kommer nu tydligare visa sig i bolagets resultaträkning. Vi räknar därför med förbättrat resultat i koncernen under 2016. Variationen kan dock vara stor mellan enskilda kvartal på grund av säsongspåverkande produktmix."
 
« Tillbaka