ECOMB: Mycket lovande bokslutsrapport!
2016-02-29

"Första anläggningen i Polen en lyckad milstolpe

◦Ecotube-systemet installerades under 2015 i 3 koleldade pannor i Lublin och infriade högt ställda prestandakrav

◦Martinique-projektet, den första nya pannan som kommer att utrustas med Ecotuber, har fortsatt enligt tidplanen

År 1 januari-31 december 2015
◦Nettoomsättningen* för helåret uppgick till 9 190 TSEK (6 214 TSEK )
◦Resultatet efter finansiella poster -1 330 TSEK (-3 096 TSEK )
◦Resultat per aktie: -0,12 SEK ( -0,31 SEK )
◦Antal aktier: 11 477 886 st (10 002 034 st )
◦Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 7 442 TSEK
(4 165 TSEK)

Q4 1 oktober-31 december 2015
◦Resultatet efter finansiella poster -454 TSEK ( -657 TSEK )
◦Nettoomsättningen* för Q4 uppgick till 6803 TSEK (4767 TSEK)

* I nettoomsättningen ingår per definition endast avslutade projekt-ej pågående.

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Genombrottet i Polen i samband med Ecotube-projektet i Lublin var den enskilt största positiva händelsen jämfört med föregående år och tillsammans med det pågående Martinique-projektet de aktiviteter som tagit flest av bolagets arbetstimmar i anspråk under 2015.

Båda projekten har avlöpt planenligt. Megatem, vår slutkund i Lublin, har övertagit anläggningen efter genomförda provdrifter och prestandaprov. Trots att det var det första projektet med en ny partner och på en ny marknad gick projektet med vinst.

När det gäller Martinique-projektet beräknas all utrustning från våra underleverantörer i Sverige och Frankrike vara klar i slutet av Q1 och skickas med båt till Västindien i mitten av april.

Nya spännande samarbeten har initierats under året, främst i England och Sverige, nya kontaktytor och nätverk öppnar ofta upp nya affärsmöjligheter.

Ett flertal skarpa offerter på Ecotube-system gav ett magert utfall, uppskjutna beslut och ändrade strategier ligger bakom detta. Marknadsläget är ändå mycket ljust, framförallt i Polen som under de närmaste 10 åren kommer att stå för en stark efterfrågan av produkter för bl.a. NOx-reduktion.

Nettoomsättningen under året ökade med ca 47 %, från 6,2 MSEK till 9,2 MSEK och resultatet förbättrades med 1,7 MSEK. Förbättringarna är i första hand genererade i slutförda projekt .Kassan var 3,3 MSEK starkare vid periodens utgång jämfört med föregående år, vilket till stor del kan tillskrivas inlösen av teckningsoptionerna (ECOMB TO1), som i april stärkte kassan med ca 2,8 MSEK. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 11 447 886 st.

Genom emissionen tillkom drygt 200 nya aktieägare och ECOMB har nu totalt drygt 1 000 aktieägare.

Ingen aktieutdelning föreslås.

Styrelsen beslutade på ett styrelsemöte i november 2015 om att övergå till succesiv vinstavräkning för tjänsteuppdrag till fast pris från och med den 1 januari 2016."

 
« Tillbaka