Duroc: Uppdatering
2023-06-21

"21 juni 2023

Den oregelbundna orderingången i de plastrelaterade bolagen som noterades under Q3 har fortsatt under Q4. I likhet med branschkollegor upplever vi en fortsatt volatil marknad präglad av kunders kraftigt återhållsamma lagerhållning och prismässig instabilitet.

Det ackumulerade oreviderade resultatet för apr-maj är samman-taget begränsat negativt, med god lönsamhet i de industrihandelsrelaterade bolagen verksamma i Norden och fortsatt svag utveckling i de plastrelaterade enheterna i Europa och USA.

Underliggande orsaker är framför allt vikande efterfrågan på konsumentprodukter i USA men också en fortsatt osäkerhet kring marknadsutvecklingen i USA och Europa. Sammantaget är bedömningen att koncernens rörelseresultat för Q4 blir svagt positivt.

Durocs fortsatt starka finansiella ställning ger styrka att vänta ut förväntat bättre förutsättningar för de plastrelaterade bolagen och också att överväga strukturella åtgärder syftande till att leverera värden för aktieägarna."
 
« Tillbaka