Midway: Rapport
2023-04-25

Första kvartalet 2023

- Nettoomsättningen ökade med 26 % till 355 (281) Mkr. Förvärv bidrog med 22%.
- EBITA minskade med 2 Mkr och uppgick till 34 (36) Mkr.
- Rörelseresultatet minskade med 3 Mkr och uppgick till 32 (35) Mkr.
- Nettoresultatet efter skatt uppgick till 19 (28) Mkr.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 (-39) Mkr.
- Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 0,70 (1,02) kr per aktie och efter utspädning till 0,69 (1,01) kr.
- Verksamheten för NOM Holding / Norgeodesi inkluderas från och med Q1 2023 som del av affärsområdet Safe Access Solutions.

”Ökad omsättning och förbättrat kassaflöde trots utmaningar på vissa marknader”
Sverker Lindberg, VD
 
« Tillbaka