Lagercrantz: Stark rapport
2016-01-28

"Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
* Nettoomsättningen ökade med 5 % till 768 MSEK (733).
* Rörelseresultatet ökade med 11 % till 79 MSEK (71), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 12 % till 77 MSEK (69).
* Resultat efter skatt ökade med 13 % till 61 MSEK (54).
* Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånaders-perioden uppgick till 3,39 SEK, att jämföra med 2,99 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2015 uppgick till 288 MSEK (212) motsvarande 4,23 SEK (3,12) per aktie.
* Under kvartalet förvärvades Nikodan Conveyor Systems A/S, med en årlig omsättning motsvarande ca 150 MSEK. Bolaget ingår i division Niche Products från och med december 2015.
* Under perioden genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. split).

Nio månader (1 april – 31 december 2015)
* Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 10 % till 2 267 MSEK (2 062).
* Rörelseresultatet ökade med 17 % till 231 MSEK (198), motsvarande en rörelsemarginal om 10,2 % (9,6).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 18 % till 226 MSEK (191).
* Resultat efter skatt ökade med 19 % till 175 MSEK (147)."
 
« Tillbaka