Duroc: Rapport
2023-05-05

"Tredje kvartalet januari 2023 - mars 2023
- Griffine Enduction S.A, del av Cotting Group, ansökte i mars 2023 om rekonstruktion i enlighet med fransk insolvenslag. Det främsta syftet var att möjliggöra för en annan part att överta hela eller delar av verksamheten. På grund av detta konsolideras inte Griffine i koncernens räkenskaper från och med insolvensförfarandets inledning.
- Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 947,2 Mkr (996,5). Den organiska tillväxten** för kvarvarande verksamheter var -9,9 procent.
- Justerad EBITDA* minskade med 25 procent och uppgick till 59,4 Mkr (79,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,3 procent (7,9). Justerad EBITDA exklusive Griffine var 61,8 Mkr (83,4).
- Justerad EBIT* uppgick till 32,2 Mkr (52,6).
- Justerad EBIT exklusive Griffine var 37,0 Mkr (61,0)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,5 Mkr (39,5).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,2 Mkr (62,3).
- Resultat efter skatt uppgick till 11,6 Mkr (24,8).
Justerat resultat per aktie uppgick till 0,34 kronor (0,97).
- Resultat per aktie uppgick till 0,30 kronor (0,63).
- Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 071,5 Mkr (1 148,1) och soliditet till 57 procent (53).

Juli 2022 - mars 2023
- Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 2 686,4 Mkr (2 686,8). Den organiska tillväxten uppgick till -7,4** procent.
- Justerad EBITDA* minskade med 41 procent och uppgick till 83,3 Mkr (140,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,1 procent (5,2). - Justerad EBITDA exklusive Griffine uppgick till 91,5 Mkr (169,8).
- Justerad EBIT* uppgick till -0,6 Mkr (64,4).
- Justerad EBIT exklusive Griffine uppgick till 16,7 Mkr (105,3)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -202,5 Mkr (57,0), varav --179,3 Mkr från koncernmässiga nedskrivningar avseende Griffine, se vidare not 8.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171,4 Mkr (40,5).
- Resultat efter skatt uppgick till -210,1 Mkr (34,8).
- Justerat resultat per aktie uppgick till -0,21 kronor (1,08).
- Resultat per aktie uppgick till -5,39 kronor (0,89).
- Likvida medel uppgick per 31 mars till 26,2 Mkr (24,5) och nettoskulden exkl. leasingskuld (IFRS 16) uppgick till 124,2 Mkr (158,2). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 267,0 Mkr (258,7).
- Genom en så kallad Buy-In-lösning köpte dotterbolaget IFG Holdings Ltd:s pensionsstiftelse en annuitetsförsäkring från Aviva Life & Pensions UK Ltd i december 2022, vilket ger en årlig minskning av utgifter med ca 6 Mkr samt ett upphörande av samtliga pensionsåtaganden inom 12-14 månader."
 
« Tillbaka